Комисии към Факултета

Комисия по качеството:

 1. доц. д-р Драгомир Господинов – председател
 2. доц. д-р Ася Виранева;
 3. гл. ас. д-р  Иван Бодуров.

Комисия по акредитация:

 1. доц. д-р Желязка Райкова – председател
 2. проф. д-р Теменужка Йиовчева;
 3. проф. д-р Росица Донева;
 4. доц. д-р Екатерина Писанова;
 5. доц. д-р Мария Марудова;
 6. доц. д-р Елисавета Марекова.

Комисия по КСК:

 1. доц. д-р Желязка Райкова – председател
 2. доц. д-р Надежда Кафадарова;
 3. доц.  д-р Елисавета Марекова.

Избрани с протокол от ФС №178/16.12.2015 г.

Комисия по атестиране

 1. доц. д-р Драгомир Колев Господинов – председател
 2. проф. Ваню Джанков Чолаков;
 3. доц. д-р Димитър Михайлов Токмаков;
 4. доц. д-р Гинка Калчева Екснер. 

Утвърдена със Заповед на Ректора Р33-718/21.02.2017 г.

График за одити на КК

 

 

 

Промоция 2017

Уважаеми абсолвенти,

Деканското ръководство на Физическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Ви кани най-учтиво да вземете участие в официалната Тържествена Промоция за връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2016 г., която ще се проведе на 18 март (събота) 2017 г. в 6 ауд. от 11:00 часа.

Във връзка с това Ви молим да се явите в 09:30 часа на същата дата в 131 каб. (Учебен отдел), за да положите подпис върху дипломата и да попълните анкета. Необходимо е да носите лична карта и бележка от библиотеката, че не дължите книги.

Тогите ще бъдат давани срещу лична карта в 214 каб.

ВАЖНО! Срок за заплащане на семестриални такси

Уважаеми студенти,

Семестриалната такса за втори летен семестър (бакалавър) за учебната 2016/2017 г. трябва да бъде заплатена до 28.02.2017 г. След тази дата студентите незаплатили семестриалната такса ще бъдат прекъсвани.

Съобщение: Държавен изпит

Уважаеми студенти,

На 17.02 (петък) от 09:00 часа в ТСО лаб. Ще се проведе Държавен изпит за специалностите „Физика и математика“, „Химия и физика“, „Биология и физика“ и магистратури „Учители“

Публични лекции

Във връзка със заемане на академична длъжност „доцент“

на 26.01 (четвъртък) 2017 г. от 15:00 часа в зала „Компас“, Ректорат

ще се проведат публични лекции

на доц. д-р Елисавета Марекова и доц. д-р Гинка Екснер.

Заповядайте!

Националната студентска научна конференция-Шуменския университет

В периода 12-14 май 2017 г. в гр. Шумен ще се състои петото издание на Националната студентска научна конференция с участие на ученици „От Атома до Космоса“. Конференцията се организира от академичния състав от направление „Физически науки“ към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и се провежда ежегодно през месец май по време на Епископ-Константиновите дни на Университета.

На този научен форум докторанти, студенти и ученици могат да представят своите проучвания и постижения в различни научни направления на физиката и свързаните с нея науки.
За повече информация посетете страницата на Конференцията – http://astro.shu-bg.net/ot-atoma-do-kosmosa/.

Академичният състав от направление „Физически науки“ към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ най-учтиво кани вашите студенти и докторанти да вземат участие в Конференцията.

До всички студенти, дипломирали се юли и септември 2016 г. !!!

Уважаеми студенти,

Всички, които са се дипломирали юли и септември 2016 г. да донесат в Учебен отдел снимка (1 бр.) с размер 3,5/4,5. Необходимо е също да положите подпис върху дипломата.

инсп. Екатерина Кочовска – етаж 1, стая 131;

инсп. Славка Илиева – етаж 1, стая 131;

Срок до: 10.02.2017 г. !

Научен семинар на тема “Физика и Информация“

Физическият факултет организира

научен семинар

на тема  “Физика и Информация

с лектор доц. д-р Александър Маринов

Семинарът ще се проведе на 12 януари 2017 г. от 15:00 часа в зала Компас на Ректората на Пловдивски университет, ул. „Цар Асен“ 24.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Анотация:

Наричат 21-я век век на информацията и информационните технологии. Какво е информация? Съществува ли информация извън главите ни? Може ли да се измерва информацията? Каква е връзката между физиката и величината информация? Принципът на Ландауер и мненията на някои философи за него (за принципа, разбира се), както и за връзката му (на принципа, разбира се) с Втория закон на термодинамиката. За тези и някои други подобни неща ще стане дума на семинара…

Семинар „“Бъдещето. Компютрите мислят“

Презентация от научния семинар – лектор доц. д-р Александър Маринов

Протокол №188 от 14.12.2016 г.

1.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърди конспект за държавен изпит за магистърска програма по „Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност“.

2.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърди конспектите за държавни изпити за магистърските програми по „Електронна и лазерна техника“ (специалисти и неспециалисти) и „Фотоника и модерни оптични технологии“

3.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърди конспект за държавен изпит за магистърска програма по „Медицинска радиационна физика и техника“.

4.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърди конспектите за специалност „Телекомуникации с мениджмънт“, ОКС „Бакалавър“ и специалност „Информационна физика и телекомуникации“, ОКС „Бакалавър“.

5.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие изисквания към дипломантите, съдържанието, оформлението и представянето на дипломните работи във Физически факултет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ добавя следните избираеми дисциплини:

 1. Избираема дисциплина „Телекомуникационни мрежи от следващо поколение“ към списъка с избираеми дисциплина на специалността ‚Телематика“, ОКС „Магистър“ , РО, ЗО, и на специалността „Телематика, след „ОКС „Професионален бакалавър“, ОКС „Магистър“, РО, ЗО;
 2. Избираема дисциплина „Среди, компоненти и устройства за телекомуникациите“ към списъка с изираеми дисциплини на специалността „Телематика“ след „ОКС „Професионален бакалавър“, ОКС „Магистър“, РО, ЗО.

7.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие  списък с избираеми дисциплини за учебната 2017/2018 г. за следните специалности в редовна форма на обучение:

 1. Телематика;
 2. Телекомуникации с мениджмънт;
 3. Информационна физика и телекомуникации – 4 курс/Телекомуникационни и информационни системи – 3 курс;
 4. Инженерна физика – специализиращи модули „Нови материали“ и „Медицинска физика“.

8.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши подписването на план-сметки на магистърски програми от Декана на Физическия факултет да се извършва само с приложен протокол от присъствено/неприсъствено заседание на колектива, участващ в магистърската програма.