Откриване на учебната година във Физически факултет

Откриването на учебната година на първокурсниците на Физически факултет

ще бъде на

30.09 (петък) 2016 г. от 13:30 в 5 аудитория.
Заповядайте!!!

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В УЧЕБЕН ОТДЕЛ!

images
Специалността „Инженерна физика“ РО, ЗО, както и специалностите „Физика и математика“, „Физика и астрономия“ вече се обслужват от нов инспектор – Славка Илиева, каб. 131. Всички студенти от задочната форма на обучение могат да заверят книжките си при нея в определения за това срок.
„Телекомуникации с информационни системи“, „Телекомуникации с мениджмънт“ и „Телематика“ остават при Екатерина Кочовска, каб. 131

Тържественото откриване на академичната година

bal36

 

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Ви кани на тържественото откриване на академичната 2016/2017 учебна година, което ще се състои на 30.09 (петък) 2016 г. от 11:00 часа в Спортната зала на университета – бул. „България“ № 236. 

Съобщение

Учебен отдел на Физически факултет няма да работи от 19 до 25 септември  2016 г.

Актуализиран списък – допълнителен прием

ВАЖНО! Актуализиран списък на специалностите във Физически факултет, за които е обявено допълнително класиране и прием на студенти.

Специалности

Допълнително класиране и прием на кандидат-студенти.

images

10294409_1688445118094943_4355890827988194480_n

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
и
Физически факултет
обявяват допълнително класиране и прием на кандидат-студенти за следните

Специалности

Последвайте ни и във Facebook

Националната студентска научна сесия по физика и инженерни технологии

Уважаеми колеги,
С удоволствие ви уведомяваме, че Физически факултет и Студентски съвет към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, организират петото подред издание на Националната студентска научна сесия по физика и инженерни технологии, която ще се проведе в периода 16 – 18 ноември 2016 година в град Пловдив.
В програмата се включва, както устно, така и постерно представяне на доклади, на които поне един от авторите е млад учен (до 35 години), студент или докторант в областта на физиката или инженерни специалности във Висшите училища в страната и БАН.
За повече информация, моля посетете сайта

Изпити -поправителна и ликвидационна сесия

Скъпи студенти,

В сайта на Физически факултет вече може да намерите графика за изпитите за поправителната и ликвидационна сесия – 2015/2016 г.

Успех!

Последвайте ни и във Facebook

Съобщение – Държавен изпит

Уважаеми студенти,
Държавния изпит ОКС „Бакалавър“ специалности:  Инженерна физика, Информационна физика и комуникации, Медицинска физика,Физика и за ОКС „Магистър“ за специалности: Електронна и лазерна техника, Експериментална физика, Физика на кондензираната материя, Хранителна физика, Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, Физика на Земята, Иконофизика, Фотоника и модерни оптични технологии ще се проведе на 22.07 (петък) 2016 г. от 09:00 часа, както следва:
– Държавен изпит в 4 ауд. (партер, Ректорат);
– Защита на дипломна работа в 5 ауд. и 315 лаб. (трети етаж, Ректорат).
Успех!

Протокол № 184/06.07.2016 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди избора за научни жури за процедура по придобиване на научна и образователна степен „доктор” на Теодора Иванова Пашова в състав:

Външни членове за Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“:

 1. Проф. д-р Емилия Миткова Михайлова – Аграрен университет – Пловдив; област на висше образование: Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя);
 2. Проф. д.ф.н. Любомир Йорданов Павлов – пенсионер. Област на висше образование: Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя);
 3. Доц. д-р Кръстена Тодорова Николова – Университет по хранителни технологии- Пловдив; област на висше образование: Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя);

Вътрешни членове за Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“:

 1. Проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, катедра „Експериментална физика“; област на висше образование: Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя);
 2. Проф. д.ф.н. Тинко Александров Ефтимов – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“; област на висше образование: Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя; Физика на вълновите процеси включително квантова електроника и нелинейна оптика ).

Резервни членове:

 1. Доц. д-р Ася Петрова Виранева – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, катедра „Експериментална физика“; област на висше образование: Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) – вътрешен;
 2. Доц. д-р Димитър Петров Вранчев -пенсионер; област на висше образование: Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси) – външен.

ФС определи откритото заключително заседание да се проведе на 17. 11. 2016 г. от 11:00 ч. в кабинет 219 (4 физична лаборатория) в Ректората на Пловдивския университет.

Теодора Иванова Пашова е докторант в редовна форма на обучение, зачислен със заповед Р33-398 от 03.02.2012 г. г. по: област на висше образование:  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки ; докторска програма: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” към катедра: „Експериментална физика”.

Тема на дисертационен труд: „Флуоресценция на среди в поле на високоенергетично лъчение“.

2.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърждава годишния отчет за изпълнение на индивидуалния план с оценка „отличен (6)“ за периода 08.07.2015 г. – 08.07.2016 г. на Даниела Кръстева Илиева Димова – докторант на самостоятелна подготовка. Зачислен със заповед Р33-3301 от 15.07.2015 г., считано от 08.07.2015 г. към катера „Методика на обучението по физика“; по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; докторска програма: „Методика на обучението по физика“.

Научен ръководител: доц. д-р Мария Кюлджиева.

Тема на дисертационен труд: Извън класно обучение по физика с прилагане на конструктивистки методи/прогимназиален етап“.

3.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърждава годишния отчет за изпълнение на индивидуалния план с оценка „много добър (5)“ за периода 08.07.2015 г. – 08.07.2016 г. на Илияна Петрова Чакърова – докторант на самостоятелна подготовка. Зачислен със заповед Р33-3301 от 15.07.2015 г., считано от 08.07.2015 г. към катера „Методика на обучението по физика“; по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; докторска програма: „Методика на обучението по физика“.

Научен ръководител: проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.

Тема на дисертационен труд: Трансформация на традиционни учебни материали до учебни единици в среди за е-обучение“.

4.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да отпусне сумата от 115, 20 лв. (сто и петнадесет лева и двадесет стотинки) за заплащането на автореферат на Диана Стоянова, редовен докторант към катедра „Методика на обучението по физика“.

5.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да избере за хоноруван преподавател за I семестър задочно обучение на учебната 2016/2017 г. към катедра „Експериментална физика“ гл. ас. д-р Цветанка Михайлова – 110 часа лаб. упражнения, както следва:

 • 30 часа лабораторни упражнения по Обща физика, I курс Химия;
 • 20 часа лекции и 10 часа семинарни упражнения по Материалознание – приведени към 50 часа упражнения, IV курс ИФ;
 • 30 часа лабораторни упражнения по Физика, II курс ИФ.

6.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да избере за хоноруван преподавател за I семестър задочно обучение на учебната 2016/2017 г. към катедра „ЕКИТ“ доц. д-р Антон Петров с хорариум 25 часа упражнения по „Основи на информационните технологии“ –ИФ, първи курс, задочно обучение.

7.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да избере за хоноруван преподавател за II семестър на учебната 2015/2016 г. към катедра „Методика на обучението по физика“ Иванка Русалова за 30 часа упражнения по дисциплината „Нормативни документи в средното образование. Задължителна учебна и училищна документация“.

8.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да избере за хонорувани преподаватели за I семестър задочно обучение на учебната 2016/2017 г. към катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“ следните преподаватели:

 1. Пламена Марчева 25 часа семинарни упражнения по Математически анализ I част – ИФ, първи курс, задочно обучение;
 2. Виктор Йотов – 25 часа семинарни упражнения по ЛААГ, ИФ, първи курс, задочно обучение;
 3. доц. д-р Савка Маринова – 30 часа лекции Атомна физика,  ИФ, трети курс, задочно обучение.

9.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди промяна в учебния план за ОКС „Магистър“ „Физика на Земята и геология“, редовно и задочно обучение по професионално направление: 4.1. Физически науки.

10.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да утвърди учебните планове на следните магистърски програми:

 1. „Телекомуникационни и информационни системи“ за ОКС „Магистър“, редовна и задочна форма на обучение по професионално направление: 3. комуникационна и компютърна техника;
 2. „Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите“ за ОКС „Магистър“, редовна и задочна форма на обучение по професионално направление: 3. комуникационна и компютърна техника;
 3. „Информационни и комуникационни системи“ (на английски език) за ОКС „Магистър“, задочна форма на обучение по професионално направление: 3. комуникационна и компютърна техника.

11.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да не прекратява трудовия договор  на проф. д-р Ваню Чолаков за срок от една година, считано от 12.09.2016 г.

12.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да избере проф. д-р Ваню Чолаков за нов ръководител на катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“.

13.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърждава решението на Факултетска комисия за признаване на образователно-квалификационна степен назначена със заповед на Ректор Р33-2427 от 09.06.2016 г., да признае на Александър Василев Георгиев образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ придобита в Университет „Абърдийн“ в Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия.