Нова модерна специалност „ЕКОЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ“

Физическият факултет към ПУ „П.Хилендарски“ предлага на кандидат-студентите новата специалност „ЕКОЕНЕРГИЙНИ  ТЕХНОЛОГИИ“.

Тази специалност е бакалавърска и е насочена в модерно направление, в което студентите получават задълбочена базова подготовка и практически умения в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

Успешно завършилите студенти се дипломират с професионална квалификация: Инженер физик по екоенергийни технологии

Срок на обучение: 8 семестъра, редовна форма на обучение

Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници и енергийната ефективност са в основата на Стратегията за устойчиво развитие на България и на Европейския съюз (ЕС). През последните години въпросите за производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници е основна цел на локално, регионално и национално ниво. Като важна задача се очертава и подобряването на енергийната ефективност – област, в която България засега сериозно изостава. Тези цели могат да се постигнат само с подготовка на високо квалифицирани специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Имено подготовката на специалисти в тези области е цел на обучението в настоящата специалност.

Реализацията на завършилите специалността може да бъде в широк кръг от области, като например: работа във фирми от соларните технологии, поддръжка и техническо ръководство във фирми, имащи отношение към ветровата енергия, фирми, занимаващи се с производство и анализ на биомаса; заемане на ръководни позиции в научно-изследователските отдели на големи компании. Инженер-физиците, преминали обучение в специалността „ЕКОЕНЕРГИЙНИ  ТЕХНОЛОГИИ“, могат да работят и към фирми, занимаващи се с енергиен одит, енергийна ефективност на промишлени и битови сгради, енергийна ефективност на транспортни системи и други.

Учебния план на специалността може да намерите в сайта.

Category: Актуално  Comments off

Високотехнологичен 3D принтер във Физическия факултет!

Преди броени дни Физически факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ спечели международен конкурс и се сдоби с високотехнологичен 3D принтер модел Ултимейкър 3. Уредът е холандско производство и е един от най-добрите десктоп 3D принтери в света. Използва FDM технологията, тоест топене и екструдиране на полимери.

Какво представлява 3D принтирането?

По своята същност 3D принтирането е процес, при който се отпечатват реални триизмерни обект във всякакви форми. Изработените предмети могат да бъдат от различни материали и в разнообразни цветове. Предметът се изчертава в цифров вид, след което се подава към 3D принтера, който извършва изработката му. 3D принтирането се постига чрез наслагване на фини слоеве материал един върху друг.

Къде намира приложение?

Технологията притежава огромно приложение в различни сектори на индустрията и производствени отрасли като  автомобилостроене, авиокосмическата промишленост, военната промишленост, машиностроенето, стоматология и медицина, биотехнологии, хранителна промишленост, дори архитектура, строителство и индустриален дизайн. Гиганти като Apple продават Ултимейкър в Apple Stores по целия свят. Освен това фирмата-производител на 3D принтера Ultimaker има сключен договор и с Microsoft като в новата версия на Windows ще има инсталиран софтуерът Cura за Ултимейкър.

За какво ще се използва уредът?

Предвижда се Физически факултет да използва уреда, както за научни разработки, така и в процеса на обучение на студентите като се разработват нови курсове и лабораторни упражнения на базата на 3D технологиите. Така обучаващите се ще могат лесно да визуализират и създадат реалистични копия на обекти от механиката, атомната физика, астрономия, нанотехнологиите и т.н. Освен това те ще имат възможност да усвоят нови техники на проектиране и изграждане на триизмерни обекти и ще се научат да използват такива в решаването на различни пространствени задачи. Това по безспорен начин насърчава логическиото и творческо мислене на студентите и формира у тях важни знания и умения, нужни за бъдещото им професионалното развитие и реализация.

Как спечелихме 3D принтера?

Новата придобивка на Физически факултет бе спечелена след участие в международен конкурс, организиран от фирмата-производител Ultimaker. Дистрибутор за България и посредник при кандидатстването на Физически факултет в конкурса е фирма B2N, чиято основна дейност е внос, разпространение и дистрибуция на 3D технологиите у нас. Би Ту Ен ЕООД е водеща компания във внедряването и обучението за работа с все по-приложимите продукти от 3D индустрията. Фирмата предлага пълна гама от висококачествени 3D принтери, 3D скенери, софтуер и обучение с тях, извършвайки консултации, които водят до реални резултати в ускоряването на процеса на производство. Партньорството между Физически факултет и фирма B2N се зароди още през изминалата година, когато фирмата бе гост на откриването на V Национална студентска научна сесия по физика и инженерни технологии. Фирмата се включи в програмата на научната сесия чрез презентация и изложение на свои продукти и рекламни материали, разкривайки пред младите бъдещи инженери и физици възможностите за професионална реализация в тази сфера на дейност.

Category: Актуално  Comments off

Среща със студентите от факултета

Уважаеми студенти,

Деканското ръководство организира среща със студентите, на която Вие може да поставите въпроси свързани с Вашето обучение и дейностите във факултета.  Срещата ще се състои 16.05 (вторник) от 13:30 часа в лаборатория ТСО. З А П О В Я Д А Й Т Е!

Юбилейната среща на проф. Никола Балабанов

 

Уважаеми колеги,
Заповядайте на юбилейната среща на проф. Никола Балабанов на 15.05.2015 от 16ч в зала Компас на Пловдивски университет.
Физически факултет на Пловдивски университет
Съюз на физиците в България – клон Пловдив

Покана за Деня на Кариерата

       

Уважаеми студенти, 

С удоволствие Ви каним на

Деня на Кариерата на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, който организираме в Нова сграда на

ПУ „Паисий Хилендарски“ на 10.05.2017 год. от 10.30 часа.

З А П О В Я Д А Й Т Е !!!

Нова специалност – Учител по предмета „Човекът и природата“

Физическият факултет на Пловдивския университет откри нова специалност –

Учител по предмета „Човекът и природата“

Обучението в ОКС „Бакалавър“ по специалността „Учител по предмета „Човекът и природата““ има за цел да подготви учители по интегрирания учебен предмет „Човекът и природата“ (5-6 клас), както и по природните науки – биология, химия и физика за основното училище (7-ми клас). Студентите получават базисни познания в областта на физиката, астрономията, биологията, химията и педагогическите науки. Предлага се също и приложна педагогическа подготовка, както и психологически познания, което позволява завършилите да провеждат преподавателска дейност в прогимназиалния етап на българското училище.

Учебният план, по който ще се обучават тези специалисти е внимателно балансиран по отношение на научни и на педагогически учебните дисциплини. Обучението се фокусира само върху основните знания по природните науки, необходими на бъдещите учители в прогимназиалната образователна степен, за да се избегне трудността, с която обикновено се свързва изучаването на природните науки. Разнообразието от учебни дисциплини прави обучението по тази специалност интересно и съвременно.

Дипломираните по тази специалност имат много добри възможноси да започнат работа като учители по четири учебни предмета в прогимназиален етап – Човекът и природата (5. и 6. клас), биология, химия и физика в 7-ми клас. След едногодишно обучение по магистърска програма по някои от природните науки, тези учители биха могли да преподават и в гимназиалния етап на българското училище.

Учебен план на специалността може да намерите в сайта.

 

Съобщение – Учебен отдел

Уважаеми студенти,

Информираме Ви, че Учебен отдел няма да работи на 4-5 май.

VII-мата МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ – Пловдив 2017

VII-мата МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ – Пловдив 2017,
ще се проведе на 15 – 16 юни 2017 г. в Дома на учените гр. Пловдив.

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

  • Природни и технически науки: математика и информатика; физика, екология, химия, биология, техника, технологии, аграрни науки.
  • Медицина: Клинична и предклинична медицина, дентална медицина, фармация, биофизика и биохимия, медицинска физика.
  • Хуманитарни и обществени науки: филология, педагогика, психология, социология, обществени науки, история, право, икономика, мениджмънт, глобализация и туризъм, музика.

Покана

Заявка за участие

Изисквания

сайт: http://www.subplovdiv.com/

Посещение на студенти в „Теленор“

На 10.04.2017 и 11.04.2017 студентите от специалности „Информационна физика и телекомуникации” и „Телекомуникации с мениджмънт” от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” посетиха Core Mobile Switching data center на мобилен оператор „Теленор” в гр.Пловдив.

Посещението бе посветено на функционирането на data center infrastructure, radio access, transport and core equipment с цел демонстриране на приложението на теоретичните постановки  по дисциплината „Мобилни информационни устройства” в реална работна среда.

Посещението на студентите започна с кратко представяне на фирмата от инж. Даниел Цавков – Network Operations Center Team Leader и инж. Дончо Георгиев – Telco Implementation – Field Services Expert, като бяха описани основните дейности, които извършва фирмата, както и основните процеси, които изпълняват различните отдели във фирмата. След въвеждащата част, студентите проследиха условията на труда, които са предоставени на служителите на фирмата и начините, чрез които се осъществява функционирането на мобилния оператор. На студентите беше показано техническото оборудване на централата, включващо техника от всички различни области – telco, transport and IT equipment Студентите бяха запознати и с monitoring, operations & maintenance applications.

В края на посещението студентите споделиха кариерните си нагласи, дискутираха стъпките, които трябва да предприемат, за да постигнат целите си. Те бяха запознати и с възможностите, които предоставя фирма „Теленор”, за платен стаж.

Накрая бяха споделени перспективите за продължаване и разширяване на сътрудничеството между мобилния оператор „Теленор” и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Доц. Надежда Кафадарова и студентите изказват своята благодарност на инж. Даниел Цавков, инж. Дончо Георгиев и техните колеги за оказаното внимание, за откровения разговор и за зареждащия предприемачески дух при проведената среща!The students from the specialties “Information Physics and Telecommunications” and “Telecommunications with Management” of Plovdiv University „Paisii Hilendarski“ visited the Core Mobile Switching data center of the Telenor Mobile Operator in Plovdiv on the 10th and 11th of April, 2017.

The visit was dedicated to the operation of the data center infrastructure, radio access, transport and core equipment with an aim to demonstrate the application of the theoretical concepts of the subject “Mobile Information Devices” in a real working environment.

The visit of the students started with a short presentation by the eng. Daniel Tsavkov – Network Operations Center Team Leader and eng. Doncho Georgiev – Telco Implementation – Field Services Expert. The main activities of the company as well as the main processes that are performed by the different departments of the company were described. After the introductory part, the students got acquainted with the working conditions of the company employees and the ways in which Telenor operates. The technical equipment of the company, including equipment from all different fields – telco, transport and IT, was introduced to the students. Students also became familiar with the monitoring, operations & maintenance applications.

At the end of the visit, students shared their career attitudes, discussed the steps they had to take to achieve their goals. They became also familiar with the opportunities for a paid internship offered by Telenor.

At the end of the visit, the perspectives for continuing and expanding the cooperation between Telenor mobile operator and the Plovdiv University „Paisii Hilendarski“ were discussed.

Assoc. Prof. Nadezhda Kafdarova and the students express their gratitude to Eng. Daniel Tsavkov, Eng. Doncho Georgiev and their colleagues for their attention, for the open conversation and for the entrepreneurial spirit of the meeting!

Нови специалности бакалавър във Физически факултет

Физическия факултет представя специалностите за кандидатстудентската кампания 2017 г. Две нови модерни специалности бакалавър се откриват във факултета: „Екоенергийни технологии“ и „Учител по Човекът и природата (5-6 клас), Биология, Химия и Физика в прогимназиалният етап“.  Учебните планове на всички специалности от ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ може да откриете на сайта на факултета.