Покана за Деня на Кариерата

       

Уважаеми студенти, 

С удоволствие Ви каним на

Деня на Кариерата на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, който организираме в Нова сграда на

ПУ „Паисий Хилендарски“ на 10.05.2017 год. от 10.30 часа.

З А П О В Я Д А Й Т Е !!!

Нова специалност – Учител по предмета „Човекът и природата“

Физическият факултет на Пловдивския университет откри нова специалност –

Учител по предмета „Човекът и природата“

Обучението в ОКС „Бакалавър“ по специалността „Учител по предмета „Човекът и природата““ има за цел да подготви учители по интегрирания учебен предмет „Човекът и природата“ (5-6 клас), както и по природните науки – биология, химия и физика за основното училище (7-ми клас). Студентите получават базисни познания в областта на физиката, астрономията, биологията, химията и педагогическите науки. Предлага се също и приложна педагогическа подготовка, както и психологически познания, което позволява завършилите да провеждат преподавателска дейност в прогимназиалния етап на българското училище.

Учебният план, по който ще се обучават тези специалисти е внимателно балансиран по отношение на научни и на педагогически учебните дисциплини. Обучението се фокусира само върху основните знания по природните науки, необходими на бъдещите учители в прогимназиалната образователна степен, за да се избегне трудността, с която обикновено се свързва изучаването на природните науки. Разнообразието от учебни дисциплини прави обучението по тази специалност интересно и съвременно.

Дипломираните по тази специалност имат много добри възможноси да започнат работа като учители по четири учебни предмета в прогимназиален етап – Човекът и природата (5. и 6. клас), биология, химия и физика в 7-ми клас. След едногодишно обучение по магистърска програма по някои от природните науки, тези учители биха могли да преподават и в гимназиалния етап на българското училище.

Учебен план на специалността може да намерите в сайта.

 

Съобщение – Учебен отдел

Уважаеми студенти,

Информираме Ви, че Учебен отдел няма да работи на 4-5 май.

VII-мата МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ – Пловдив 2017

VII-мата МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ – Пловдив 2017,
ще се проведе на 15 – 16 юни 2017 г. в Дома на учените гр. Пловдив.

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 • Природни и технически науки: математика и информатика; физика, екология, химия, биология, техника, технологии, аграрни науки.
 • Медицина: Клинична и предклинична медицина, дентална медицина, фармация, биофизика и биохимия, медицинска физика.
 • Хуманитарни и обществени науки: филология, педагогика, психология, социология, обществени науки, история, право, икономика, мениджмънт, глобализация и туризъм, музика.

Покана

Заявка за участие

Изисквания

сайт: http://www.subplovdiv.com/

Посещение на студенти в „Теленор“

На 10.04.2017 и 11.04.2017 студентите от специалности „Информационна физика и телекомуникации” и „Телекомуникации с мениджмънт” от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” посетиха Core Mobile Switching data center на мобилен оператор „Теленор” в гр.Пловдив.

Посещението бе посветено на функционирането на data center infrastructure, radio access, transport and core equipment с цел демонстриране на приложението на теоретичните постановки  по дисциплината „Мобилни информационни устройства” в реална работна среда.

Посещението на студентите започна с кратко представяне на фирмата от инж. Даниел Цавков – Network Operations Center Team Leader и инж. Дончо Георгиев – Telco Implementation – Field Services Expert, като бяха описани основните дейности, които извършва фирмата, както и основните процеси, които изпълняват различните отдели във фирмата. След въвеждащата част, студентите проследиха условията на труда, които са предоставени на служителите на фирмата и начините, чрез които се осъществява функционирането на мобилния оператор. На студентите беше показано техническото оборудване на централата, включващо техника от всички различни области – telco, transport and IT equipment Студентите бяха запознати и с monitoring, operations & maintenance applications.

В края на посещението студентите споделиха кариерните си нагласи, дискутираха стъпките, които трябва да предприемат, за да постигнат целите си. Те бяха запознати и с възможностите, които предоставя фирма „Теленор”, за платен стаж.

Накрая бяха споделени перспективите за продължаване и разширяване на сътрудничеството между мобилния оператор „Теленор” и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Доц. Надежда Кафадарова и студентите изказват своята благодарност на инж. Даниел Цавков, инж. Дончо Георгиев и техните колеги за оказаното внимание, за откровения разговор и за зареждащия предприемачески дух при проведената среща!The students from the specialties “Information Physics and Telecommunications” and “Telecommunications with Management” of Plovdiv University „Paisii Hilendarski“ visited the Core Mobile Switching data center of the Telenor Mobile Operator in Plovdiv on the 10th and 11th of April, 2017.

The visit was dedicated to the operation of the data center infrastructure, radio access, transport and core equipment with an aim to demonstrate the application of the theoretical concepts of the subject “Mobile Information Devices” in a real working environment.

The visit of the students started with a short presentation by the eng. Daniel Tsavkov – Network Operations Center Team Leader and eng. Doncho Georgiev – Telco Implementation – Field Services Expert. The main activities of the company as well as the main processes that are performed by the different departments of the company were described. After the introductory part, the students got acquainted with the working conditions of the company employees and the ways in which Telenor operates. The technical equipment of the company, including equipment from all different fields – telco, transport and IT, was introduced to the students. Students also became familiar with the monitoring, operations & maintenance applications.

At the end of the visit, students shared their career attitudes, discussed the steps they had to take to achieve their goals. They became also familiar with the opportunities for a paid internship offered by Telenor.

At the end of the visit, the perspectives for continuing and expanding the cooperation between Telenor mobile operator and the Plovdiv University „Paisii Hilendarski“ were discussed.

Assoc. Prof. Nadezhda Kafdarova and the students express their gratitude to Eng. Daniel Tsavkov, Eng. Doncho Georgiev and their colleagues for their attention, for the open conversation and for the entrepreneurial spirit of the meeting!

Нови специалности бакалавър във Физически факултет

Физическия факултет представя специалностите за кандидатстудентската кампания 2017 г. Две нови модерни специалности бакалавър се откриват във факултета: „Екоенергийни технологии“ и „Учител по Човекът и природата (5-6 клас), Биология, Химия и Физика в прогимназиалният етап“.  Учебните планове на всички специалности от ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ може да откриете на сайта на факултета.

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+

Уважаеми студенти,
Представяме Ви подробна информация (тук) във връзка с възможностите за студентска мобилност по програма Еразъм+ във Физически факултет през втория семестър на академичната 2017/2018 г.
Ако имате въпроси за програмата, моля обръщайте се към доц. д-р Мария Марудова, каб. 233.
За студентите, проявяващи интерес към Еразъм-мобилност на 27.04.2017 г. от 15 часа във втора физ. лаб. ще се проведе Информационната среща. 

Национален форум по физика „ФИЗИКАТА ВЕЧНО МЛАДА НАУКА ”

СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЩИНА ВАРНА

ТО на НТС – ВАРНА

Организират

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ФИЗИКА

на тема:

„ФИЗИКАТА ВЕЧНО МЛАДА НАУКА ”

27 – 29 октомври 2017 г., Варна

Под патронажа на Министъра на образованието и науката

Медиен партньор – Национално издателство за образование и наука

„АЗ-БУКИ”

Подробна информация за събитието може да видите тук

Протокол №192 от 05.04.2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие актуализацията на учебните планове на следните специалности по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…:

 1. Учител по физика (неспециалисти), ОКС „Магистър“, редовно обучение;
 2. Учител по физика (неспециалисти), ОКС „Магистър“, задочно обучение;
 3. Учител по физика (специалисти), ОКС „Магистър“, редовно обучение;
 4. Учител по физика (специалисти), ОКС „Магистър“, задочно обучение;
 5. Учител по инженерни дисциплини, ОКС „Магистър“, редовно обучение.
 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие актуализацията на учебните планове на следните специалности по професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника:

 1. „Телекомуникации и информационни системи“ – ОКС „Магистър“, редовно обучение;
 2. „Телекомуникации и информационни системи“ – ОКС „Магистър“, задочно обучение.
 3. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебната програма на дисциплината „Методология и методи на педагогическите изследвания в обучението по природни науки“ предназначена за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебната програма на квалификационния курс „Електронно портфолио в образованието“ предназначена за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебния план на специалността „Учител по предмета „Човекът и прородата“, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие следните такси за магистърските програми за учебната 2017/2018 г.: (информация в сайта)

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие отчетът за първата година (06.04.2016 –22.03.2017 г.) с оценка отличен (6) на Антонина Димчева Христова и я отчислява с право на защита считано от 05.04.2017 г.

Антонина Димчева Христова е докторант в свободна форма на обучение, зачислена със Заповед № Р33-1508 от 13.04.2016 г. по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; докторска програма „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ към катедра „Експериментална физика“.

Тема на дисертационен труд: „Абсорбция на светлината и фарадеев ефект в MgSO3.6H2O и MgSO3.6H2O:Co”

Научен ръководите: доц. д-р Тодор Николов Димов

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие отчетът за втората година  (01.03.2016 –01.03.2017 г.) с оценка отличен (6) на Мариета Иванова Атанасова.

Мариета Иванова Атанасова е докторант в редовна форма на обучение зачислена със Заповед № Р33-533 от 01.03.2015 г. по: обалст на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма: „Методика на обучението по физика“ към катедра „Методика на обучението по физика“.

Тема на дисертационен труд: „Методика за проектиране и съставяне на тестови единици по Блум (с приложение в е-обучението) “.

Научен ръководител: проф. д.м.н Георги Тотков.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване и поради необходимостта от попълване на личния състав на катедрата, инспирирана от  напускането на преподаватели, както и поради необходимост от хабилитиран преподавател по дисциплините „Електродинамика“ с хорариум 30 часа лекции и ММФ с хорариум 45 часа лекции ФС на ФФ реши да обяви конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) към катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“. Конкурсът ще бъде предложен за обсъждане на Академичен съвет по време на есенната сесия 2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване и поради разкриването на нова специалност по професионално направление 1.3, за която ще са необходими хабилитирани преподаватели, ФС на ФФ реши да обяви конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физика) към катедра „Методика на обучението по физика“. Конкурсът ще бъде предложен за обсъждане на Академичен съвет по време на есенната сесия 2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши вътрешното класирането на конкурсите за заемане на академична длъжност „доцент“  по професионалните направления 4.1 и 1.3. да се извърши чрез тайно гласуване.

 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши следния състав на комисия за провеждане на тайно гласуване на заседанието на ФС за вътрешното класирането на конкурсите за заемане на академична длъжност „доцент“ по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физика) към катедра „Методика на обучението по физика и по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) към катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“

Състав:

Председател: Мирена Паулинова Митова – секретар на Физическия факултет

Членове:

 1. проф. д-р Ваню Джанков Чолаков – ръководител катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“
 2. доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова – ръководител катедра „Методика на обучението по физика“
 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на тайно гласуване със 17 гласа в полза на конкурса от професионално направление 4.1.,  с 1 глас в полза на конкурса в направление 1.3. и с 0 гласа „Въздържал се“ ФС на ФФ направи следното класиране:

1-во място: конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; 4.1. професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) към катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“

2-ро място: конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физика) към катедра „Методика на обучението по физика“.

 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува за втория семестър на учебната 2016/2017 г. Пламена Марчева с хорариум 45 часа семинарни упражнения по математически анализ II за първи курс, Инженерна физика, редовно обучение.

 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи следния състав на Комисията по етика към Физическия факултет:

Председател: гл. ас. д-р Анелия Минчева Дакова

Членове:

 1. гл. ас. д-р Надежда Йорданова Каймаканова;
 2. ас. Валентин Ганчев Кабаджов;
 3. Наталия Николаева Монева – студент.
 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши магистърската програма „Иконофизика“ да не бъде включвана в предлагания списък с магистърски програми през учебната 2017/2018 г.

 

Протокол №191 от 07.03.2017 г.

1.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие следните документи за професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ и докторска програма „Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)“ от професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“:

 1. Актуализация на учебни планове:
 • „Информационно и компютърно инженерство“, РО, ОКС „Бакалавър“;
 • „Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите“, РО, ОКС „Магистър“;
 • „ Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите“, ЗО, ОКС „Магистър“;
 • „Телекомуникационни и информационни системи“, РО, ОКС „Магистър“ след ОКС „Професионален бакалавър“
 • „Телекомуникационни и информационни системи“, ЗО, ОКС „Магистър“ след ОКС „Професионален бакалавър“;
 • „Компютърни и комуникационни системи“, РО, ОКС „Бакалавър“;
 • ‚Хардуерни и софтуерни системи“, РО, ОКС „Бакалавър“.
 1. Квалификационни характеристики;
 2. Учебни програми.

2.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ актуализира следните регламенти за дейности във Физически факултет:

 1. Регламент осигуряване на достъп до работа с програмни продукти във Физически факултет;
 2. Регламент за реакция нечестни прояви на студенти, преподаватели и служители на Физическия факултет;
 3. Регламент за провеждане на производствени стажове и практики на студентите от инженерните специалности на физическия факултет;
 4. Регламент за въвеждане на тюторна система за студентите от инженерните специалности на Физическия факултет.
 5. Регламент за разглеждане на сигнали за нередности и студентски жалби.

3.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие отчетът за първата година (01.03.2016 –01.03.2017 г.) с оценка отличен (6) на Красимир Пламенов Витларов, докторант в редовна форма на обучение по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма „Методика на обучението по физика“, зачислен със Заповед № Р33-754/15.02.2016 г. Тема на дисертационен труд: „Формиране на научна грамотност при изучаване на физичен модул в „Човекът и природата”.

4.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие отчетът за третата година (01.03.2016 –28.02.2017 г.) с оценка много добър (5) на Валентин Ганчев Кабаджов и го отчислява с право на защита считано от 01.03.2017 г.

 Валентин Ганчев Кабаджов е докторант в редовна форма на обучение зачислен със Заповед № Р33-411 от 03.02.2014 г. по област на висшето образование: 4. Природни науки; професионално направление: 4.1 Физически науки; докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя, към катедра „Експериментална физика“

Тема на дисертационен труд: „Оптични методи за изследване на структурните изменения на белтъци с полидисперсни среди“.

Ръководител: доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова

5.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи следния състав на научно жури по процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на Катерина Живкова Желязкова, зачислена със Заповед № Р33-184 от 21.01.2013 г. по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1 Физически науки; докторска програма: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ към катедра „Експериментална физика“, Физически факултет. С тема на дисертационен труд: „Структури за повърхнинен плазмонен резонанс и приложението им за сензори”:

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д.ф.н. Изак Маир Бивас – ИФТТ- БАН, София; по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя“.
 1. Доц. д-р Димана Илиева Назърова – ИОМТ- БАН, София; по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност „Физика на вълновите процеси“.
 2. Доц. д-р Георги Лалев Дянков – ИОМТ – БАН, София; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на вълновите процеси”.
 3. Доц. д-р Йордан Георгиев Маринов – ИФТТ – БАН, София; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика”.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Доц. д-р Гинка Калчева Екснер – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя“.

Резервни членове:

 1. Доц. дфн Цветан Стаменов Велинов – Софийски Университет; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя ” – външен;
 2. Доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” – вътрешен.

Заседанието на научното жури да се проведе на 16.06.2017 г. в Ректората на Пловдивския университет.

6.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи следния състав на научно жури по процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на Илиян Тодоров Перухов, зачислена със Заповед № Р33-1718 от 12.05.2015 г. по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1 Физически науки; докторска програма: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ към катедра „Експериментална физика“, Физически факултет. С тема на дисертационен труд: „Изследване на физични и биологични структури с цифров линеен холографски микроскоп“:

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д.ф.н Венцеслав Христов Съйнов – Институт по механика, БАН, София; по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1 Физически науки; научна специалност „Физика на вълновите процеси”.
 2. Проф. д-р Емилия Миткова Михайлова – Аграрен университет, Пловдив; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
 3. Доц. д-р Димана Илиева Назърова – Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски БАН“, София; по: област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление  – 4.1. Физически науки, научна специалност специалност „Физика на вълновите процеси.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1 Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
 2. Доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1 Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.

Резервни членове

 1. Проф. д-р Цветанка Крумова Бабева – Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски БАН“; Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление  – 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” – външен;
 1. Доц. д-р Ася Петрова Виранева – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” – вътрешен.

Заседанието на научното жури да се проведе на 28.06.2017 г. в Ректората на Пловдивски университет.

7.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да обяви конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на Техническия колеж – Смолян, по: област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.1 Машинно инженерство (Автомобили, трактори и кари) със срок 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник.

8.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ избра д-р Анелия Минчева Дакова и ас. д-р Иван Кръстев Иванов да заемат академичната длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1 Физически науки ( „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”) към катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“ на Физическия факултет.

9.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува Мими Иванова Василева за учебната 2016/2017 г. по дисциплините:

 1. „Иновации и предприемачество“ за студенти от втори курс „Телекомуникации с мениджмънт“, „Информационна физика и телекомуникации“ и „Телематика“ с хорариум 60 часа упражнения;
 2. „Маркетингови изследвания (количествени методи)“ за студентите от трети курс „Телекомуникации с мениджмънт“ с хорариум 30 часа упражнения;
 3. „Иновационен маркетинг“ за студентите от четвърти курс „Телекомуникации с мениджмънт“ с хорариум 45 часа упражнения.

10.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие промяна в наименованието на специалност „Телематика“ за ОКС „Магистър“ (редовна и задочна форма на обучение) и за ОКС „Магистър“ след ОКС „Професионален бакалавър“ (редовна и задочна форма на обучение  в „Информационно и компютърно инженерство“. ФС приема учебните плановете на специалността.

11.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши оценките за задачи да важат само в рамките на една учебна година (изпит, поправка и ликвидация).

12.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши гл. ас. д-р Анелия Минчева Дакова да бъде включена като член-представител от Физическия факултет в Комисията по етика.

13.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие регламент за приключване на учебната година на студенти, които заминават на бригада в чужбина.