Информация

актуализирано: октомври 2017 г.

Съвместната активна работа между Физическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Техническия колеж – Смолян към Университета, както и общите им цели и добрите постигнати резултати, доведоха до естественото еволюиране на двете структури.  Така с Постановление №179  на МС от 21.08.2017 г., чрез което се преобразува Физическия факултет и Техническия колеж – Смолян в структурата на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ във Физико-технологичен факултет, започна новото начало на двете звена. Общото им бъдеще се изгражда върху богата традиция и история в подготовката на специалисти.

През 1974 г. към Пловдивския университет е открит нов факултет – Физически. Досега, близо 50 години, факултетът успешно подготвя специалисти  физици, учители по физика,  инженер-физици и инженери.

Техническият колеж в гр. Смолян е основан през 1989 г. със статут на държавно висше учебно заведение. С Постановление №52 на МС от 09.11.1989 г. Отделението по машиностроене и транспорт – Смолян към Техникума над средно образование по машиностроене и електротехника – Пловдив е преустроено в Полувисш институт по машиностроене и транспорт.

От 1997 г. с Постановление №15 на МС учебното заведение е включено в състава на Филиал – Смолян към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ като Технически колеж. С Постановление №41 на МС от 16.02.2001 г. Техническият колеж е основно звено в структурата на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Първата специалност, по която се обучават студенти, е „Технология на машиностроенето и уредостроенето“. В следващите 3 години са приети за обучение студенти и по „Технология и организация на автотранспортната техника“ и „Електроенергийна техника“. От 2001 г. е разкрита специалността „Комуникационна техника и технологии“, а от 2005 г. се извършва обучение по атрактивната специалност „Компютърни и комуникационни системи“. От 2011 г. започва обучение по специалност „Автомобилна техника“, а от 2014 г.- по специалност „Телематика“.

Физико-технологичния факултет е ситуиран в две бази – Пловдив и Смолян, в които студентите се обучават в пет професионални направления.

База – Пловдив  е разположена в централната сграда на Университета, а тя самата – в центъра на гр. Пловдив. В непосредствена близост са различни студентски столове, а недалеч е спортният комплекс на Университета, с добри възможности за възстановяване – площадки, зали и игрища. Университетът разполага със студентски общежития, в които са настанени голяма част от студентите. В непосредствена близост до Физико-технологичния факултет – База-Пловдив се намира Народна библиотека “Иван Вазов” (втората по големина библиотека в България). Най-важните транспортни артерии свързват Университета с всички жилищни квартали.

База- Пловдив на Физико-технологичния факултет разполага с 15 лаборатории, три от които са оборудвани с модерни макети и апаратура по телекомуникации, електронна техника и информационни технологии, има три компютърни зали, две специализирани зали за обучение по съвременни информационни и традиционни технически средства на обучение и няколко технически работилници.

База – Смолян на Физико-технологичния факултет от своя страна, предлага добри възможности за туризъм, в това число екстремен туризъм и ски-спорт. В непосредствена близост се намира и връх Рожен, където е разположена Националната астрономическа обсерватория. База – Смолян разполага със следните лаборатории: лаборатория по електрически машини и апарати, и електрообзавеждане;  осветителна  и инсталационна техника;  лаборатория по електротехника, електроника и електрически измервания; лаборатория по основи на комуникациите, комуникационни вериги и техническо документиране;  лаборатория по релейна защита, електрически мрежи и системи и електронна схемотехника; лаборатория по микропроцесорна техника, лаборатория; лаборатория по CAD/CAM/CAE системи; лаборатория по машинни елементи; лаборатория по автомобилна техника и електрообзавеждане на автомобила; лаборатория по ДВГ, диагностика и системи за управление; лаборатория по метрология и измервателна техника; лаборатория по поддържане и ремонт на транспортна техника – учебна практика; лаборатория по материалознание и металографски анализ; лаборатория по рязане, металорежещи машини и технология на машиностроенето;

Студентите от Физико-технологичния факултет  са единствените засега обучавани по системата DIPSEIL и M-learning (mobile-learning) и могат да избират 20% от дисциплините, които изучават, на базата на кредитна система. В процес на подготовка е организирането и провеждането на дистанционна форма на обучение.

Факултетът разполага със собствен кариерен център и предлага редица стажантски програми на своите възпитаници (Libbher, Alkatel-Lucens, DCC). С оглед практическата насоченост на обучението, Физико-технологичния факултет има договорености с водещи предприятия от гр. Смолян – „Арексим Инженеринг“, „Костал“, „Гамакабел“, „Електроразпределение“, „Мрежи високо напрежение“, Българска телекомуникационна компания, Завод за металорежещи машини, Завод за електромеханични елементи, „Райфис“ и др. за провеждане на занятия на техен терен.

Студентите, завършили Физико-технологичния факултет, работят като инженери и специалисти в областта на физиката, електрониката, комуникациите, лазерните технологии, ядренофизичните методи, полимерните материали и участват в усъвършенстването и разработката на нови методи за контрол и автоматизация на физични експерименти. Много от завършилите могат да работят и като учители по физика и изследователи в областта на съвременната физика и техника. Също така Физико-технологичния факултет осигурява подготовка на пазарно ориентирани висококвалифицирани специалисти за нуждите на регионалната и  българската икономика в областта на машинното инженерство, електротехниката, електрониката и автоматиката, комуникационната и компютърна техниа и енергетиката.

 

Category: Информация  Comments off

Ръководство

актуализирано: септември 2017.

e-mail на Физико-технологичния факултет: info.ffit.pu@gmail.com


проф. д-р Невена Милева
Декан
тел.: 032/ 261 251
e-mail: nevena.mileva@gmail.com

проф. д-р Теменужка Йовчева
Зам.-декан, отговарящ за професионални направления 4.1 и 1.3
тел.: 032/ 261 256
e-mail: temiov@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Силвия Стоянова – Петрова
Зам.-декан, отговарящ за професионални направления 5.1, 5.2, 5.3
тел.: 032/ 261 251
e-mail: si_vest@yahoo.com

доц. д-р Драгомир Господинов
Зам.-декан по учебни въпроси
тел.: 032/ 261 278
e-mail: drago_pld@yahoo.com

доц. д-р Елисавета Марекова
Научен секретар
тел.: 032/ 261-367
e-mail: eligeo@uni-plovdiv.bg

Мирена Митова
Секретар на факултета
тел.: 032/ 261-335
e-mail: info.ffit.pu@gmail.com

Николина Иванова
Административен секретар
тел.: 032/ 261 313

Екатерина Кочовска
Инспектор „Учебен отдел“
тел.: 032/ 261 394


Category: Ръководство  Comments off

Катедри

актуализирано: октомври 2017 г.
Катедра “Физика”Телефон
E-mail
проф. д-р Теменужка Йовчева
ръководител на катедрата
032 261 256
032 261 271
temiov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Мария Марудова-Живанович032 261 278
032 261 380
margo@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Драгомир Господинов032 261 278
drago_pld@yahoo.com
доц. д-р Тодорка Димитрова032 261 320
tldimitrova@abv.bg
доц. д-р Ася Виранева032 261 256
032 261 271
asia83@abv.bg
доц. д-р Гинка Екснер032 261 317
exner_ginka@yahoo.com
гл. ас. д-р Диана Дакова 0897 684 625
032 261 244
ddakova2002@yahoo.com
гл. ас. д-р Иван Бодуров032 261 256
bodurov@uni-plovdiv.net
гл. ас. д-р Иван Иванов 032 261 278
ik_ivanov@yahoo.com
гл. ас. д-р Анелия Дакова032 261 381
anelia.dakova@abv.bg
физик Стефан Николов032 261 291
stnikolov@uni-plovdiv.bg
физик Георги Иванов032 261 299
dikg2002@abv.bg
инженер Минчо Христов032 261 377
032 261 497
mincho53@abv.bg
Катедра “ЕКИТ”Телефон
E-mail
доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
ръководител на катедрата
032 261 251
si_vest@yahoo.com
проф. д-р Невена Милева032 261 251
nevena.mileva@gmail.com
проф. д-р Росица Донева032 261 253
rosi@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Даринка Манова032 261 253
dmanova@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Димитър Токмаков032 261 251
tokmakov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Румен Попов032 261 253
доц. д-р Надежда Кафадарова032 261 249
n_kafadarova@yahoo.com
Гл. ас. д-р Сотир Сотиров032 261 249
s.i.sotirov@abv.bg
физик Николай Вакрилов0899 329 686
032 261 249
n_vakrilov@abv.bg
физик Димитър Шуманов032 261 243
орг. уч. дейност Йорданка Папардова032 261 372
dpapardova@yahoo.com
Катедра "Машиностроене и транспорт" База Смолян
Телефон:
E-mail:
доц. д-р инж. Кънета Паскалева
проф. д-р инж. Любомир Станев
доц. д-р инж. Огнян Сливаров
доц. д-р инж. Станислав Алексиев
гл. ас. д-р инж. Велко Рупецов
гл. ас. д-р инж. Райчо Минчев
ас. д-р инж. Емил Велев
ас. инж. Сашо Башев
ас. инж. Христо Радев
Петър Кименов
Техник – механик
Катедра "Електроенергетика и комуникации" База Смолян
Телефон
E-mail
доц. д-р инж. Слави Любомиров
проф. д-р инж. Иван Миленов
доц. д-р инж. Диан Маламов
гл. ас. д-р инж. Велислава Райдовска
гл. ас. д-р инж. Милена Недева
гл. ас. д-р инж. Даниела Шехова
ас. инж. Станислав Асенов
ас. инж. Димитър Недев
ас. Георги Кольковски
инж. Ангел Чекичев
Инж. Кирил Киранов

Катедра “Образователни технологии”Телефон
E-mail
доц. д-р Желязка Райкова
ръководител на катедрата
032 261 270
janeraikova@gmail.com
проф. д-р Ваньо Чолаков032 261 422
tcholak@abv.bg
доц. д-р. Екатерина Писанова032 261 372
katia_pisanova@abv.bg
доц. д-р Елисавета Марекова032 261 367
eligeo@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Христина Петрова0886 96 45 54
032 261 381
hrpetrova@yahoo.com
гл. ас. д-р Надежда Каймаканова032 261 367
NadejdaKaimakanova@abv.bg
гл. ас. д-р Стоил Иванов032 261 244
0886 83 83 05
stoil@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Валери Сербезов032 261 497
serbezov@plov.net
ас. Делко Златански032 261 243
ас. Мариана Шопова
преподавател Мариета Атанасова032 261 381
физик Христо Петров032 261 281
физик Валентин Кабаджов032 261 421
netcomeng@abv.bg

Category: Катедри  Comments off