Протокол №195 от 10.07.2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие следните документи за програмна акредитация:

 1. Доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално направление 5.1. Машинно инженерство.
 2. Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура (по отрасли)“, от професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област на висше образование 5. Технически науки.

 

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебния план на специалността „Компютърни и комуникационни системи“ за ОКС „Бакалавър“ след ОКС „Професионален бакалавър“, редовна форма на обучение, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие следните учебни планове:

 1. Общ учебен план на докторска програма „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура (по отрасли)“ за ОНС „Доктор“, редовна форма на обучение, професионално направление 5.1. Машинно инженерство.
 2. Общ учебен план на докторска програма „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура (по отрасли)“ за ОНС „Доктор“, задочна форма на обучение, професионално направление 5.1. Машинно инженерство.

 

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи състав на комисия за допускане по документи на кандидати до участие в конкурс за „главен асистент“ по: област на висше образование: 5. Технически науки, професионално направление: 5.1. Машинно инженерство (Автомобили, трактори и кари), в катедра „ЕКИТ“ на Физическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, за нуждите на Техническия колеж – Смолян, обявен в ДВ., бр. 45 от 09.06.2017 г., както следва:

 

Председател: доц. д-р Желязка Димитрова Райкова

Членове:       1. доц. д-р Силвия Велкова Стоянова – Петрова

 1. проф. д-р Невена Стоянова Милева

Заседанието на комисията ще се проведе на 04.09.2017 г. от 11:00 часа в 301 каб.

 

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи състав на научно жури по процедура за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.1. Машинно инженерство (Автомобили, трактори и кари), в катедра „ЕКИТ“ на Физическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, за нуждите на Техническия колеж – Смолян, обявен в ДВ., бр. 45 от 09.06.2017 г., както следва:

Външни членове на Пловдивския университет:

 1. проф. д.т.н. инж. Георги Атанасов Мишев – пенсионер, гост-професор в Техническия колеж – Смолян, по: област на висше образование:  5. Технически науки; професионално направление: 5.1. Машинно инженерство; научна специалност: „Металорежещи машини и машиностроене“.
 2. доц. д-р инж. Венцислав Борисов Ненов – Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив, по: област на висше образование:  5. Технически науки; професионално направление: 5.1. Машинно инженерство; научна специалност: „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“.
 3. доц. д-р инж. Георги Георгиев Комитов – Аграрен университет – Пловдив, по: област на висше образование:  5. Технически науки; професионално направление: 5.1. Машинно инженерство; научна специалност: „Автомобили, трактори и кари“.
 4. доц. д-р инж. Огнян Владимиров Сливаров – Технически колеж- Смолян, по: област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.1. Машинно инженерство; научна специалност „Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите (Машиностроене и автомобилна техника).

 

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. доц. д-р инж. Румен Костадинов Попов – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, по: област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; научна специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“.

Резервни членове:

 1. проф. д-р инж. Стефан Василев Стефанов – Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив, по: област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.1. Машинно инженерство; научна специалност: „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“ – външен.
 2. доц. д-р инж. Димитър Михайлов Токмаков – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, по: област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника; научна специалност: „Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука) – вътрешен.

Технически сътрудник по процедура: Йорданка Атанасова Папардова

Конкурсният изпит да се проведе на 19.09.2017 г. от 11:00 часа в 315 каб.

 

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие годишния отчет за втората година  (08.07.2016 г. – 08.07.2017 г.) за работа на Илияна Петрова Чакърова – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Методика на обучението по физика“, зачислена със Заповед на Ректора №33-3301 от 15.07.2015 г., считано от 08.07.2015 г. с оценка Отличен (6).

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие да хонорува следните преподаватели за първи семестър за учебната 2017/2018 г., задочно обучение:

 1. Гл. ас. д-р Цветанка Павлова Михайлова

30 часа лабораторни упражнения по Молекулна физика на II курс ИФ, з.о.

15 часа лабораторни упражнения по Обща физика на I курс Химия, з.о.

 

 1. Проф. д-р Емилия Миткова Михайлова

20 часа лекции (приведени 40 часа упражнения) по Оптични методи за обработка на информацията на IV курс ИФ, з.о.

10 часа лабораторни упражнения по Оптични методи за обработка на информацията на IV курс ИФ, з.о.

 

 1. Проф. д.ф.н. Марин Ненчев Ненчев

14 часа лекции (приведени 28 часа упражнения) по Влакнесто и интегрално оптични сензори на IV курс ИФ, з.о.

6 часа упражнения по Влакнесто и интегрално оптични сензори на IV курс ИФ, з.о.

14 часа лекции (приведени 28 часа упражнения) по Влакнестооптични комуникационни системи на IV курс ИФ, з.о.

6 часа упражнения по Влакнестооптични комуникационни системи на IV курс ИФ, з.о.

 

 1. Доц. д-р. Маргарита Ангелова Денева

6 часа лекции (приведени 12 часа упражнения) по Влакнесто и интегрално оптични сензори на IV курс ИФ, з.о.

4 часа упражнения по Влакнесто и интегрално оптични сензори на IV курс ИФ, з.о.

6 часа лекции (приведени 12 часа упражнения) по Влакнестооптични комуникационни системи на IV курс ИФ, з.о.

 

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие да хонорува преподавател по английски език Диана Димитрова Георгиева за първи семестър за учебната 2017/2018 г., с хорариум 15 часа упражнения.

 

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие да хонорува доц. д-р Антон Петров учебната 2017/2018 г., задочно обучение по дисциплината „Основи на информационните технологии“, първи курс Инженерна физика, задочно обучение с хорариум 15 часа упражнения.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ избра доц. д-р Драгомир Колев Господинов, заместник-декан по учебната дейност, за член на Комисията по учебната дейност към Пловдивския университет.

 

 

Category: Решения на ФС  Comments off

Протокол №194 от 16.06.2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи състав на научно жури по процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на Даниела Кръстева Илиева – Димова – докторант на самостоятелна подготовка, зачислена със Заповед № Р33-3301 от 15.07.2015 г. по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; докторска програма: „Методика на обучението по физика“., както следва:

Външни членове за Пловдивски университет:

 1. проф. д.п.н. Марин Лазаров  Андреев –  Софийски университет, по: област на висше образование: 1 Педагогически науки;  професионално направление: 1.1. Теория и управление на образованието (Методика и технологии на обучението).
 2. доц. д-р Мария Стоянова Кюлджиева –Шуменски университет, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по физика).
 3. доц. д-р Нели Иванова Димитрова – Софийски университет, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по физика).

Вътрешни членове за Пловдивски университет

 1. доц. д-р Желязка Димитрова Райкова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Физически факултет, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по физика).
 2. проф. д-р Драгия Трифонов Иванов – пенсионер – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по физика)

Резервни членове:

 1. доц. д-р Стефан Антонов Николов – пенсионер, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по физика) – външен.
 2. доц. д-р Йорданка Димитрова Димова – Химически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по химия) – вътрешен.

Заключителното заседание на научното жури за присъждане на образователна и научна стенен „доктор“ да се проведе на 30.10.2017 г. от 14:00 часа в лаб. ТСО в Ректората на Пловдивски университет.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебния план на специализация за придобиване на III професионална-квалификационна степен –Актуални проблеми на обучението по физика („Човекът и природата“ 5-6 клас и „Физика и астрономия“ 7-12 клас)“, предназначен за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ учебна програма на курс за повишаване на квалификацията, свързана с придобиване на IV ПКС по „Методика на обучението по физика“, предназначен за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ учебна програма на курс за повишаване на квалификацията, свързана с придобиване на V ПКС по „Методика на обучението по физика“, предназначен за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти.

Category: Решения на ФС  Comments off

Протокол №193 от 18.05.2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие годишния отчет за втората година (08.07.2016-08.05.2017 г.) с атестационна оценка „Отличен (6)“ на Даниела Кръстева Илиева-Димова и я отчислява с право на защита, считано от 18.05.2017 г.

Даниела Кръстева Илиева-Димова е докторант на самостоятелна подготовка по: област на висше образование: Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Методика на обучението по физика; докторска програма „Методика на обучението по физика“, зачислена със Заповед № Р33-3302/15.07.2017 г., считано от 08.07.2015 г.

Научен ръководител: доц. д-р Мария Кюлджиева.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи следния състав на Научно жури по процедура за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на Антонина Димчева Христова, докторант на самостоятелна подготовка, зачислена със Заповед № Р33-1508/13.04.2016 г. по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; докторска програма: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“, както следва:

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Акад. д.ф.н. Александър Георгиев Петров – ИФТТ-БАН, София, по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; научна специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“;
 2. Доц. д-р Димитрина Петрова Керина – Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград, по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; научна специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“;
 3. Доц. д-р Тодор Николов Димов – пенсионер, София, по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; научна специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева – Пловдивски университет, Физически факултет, по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; научна специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“;
 2. Доц. д-р Ася Петрова Виранева – Пловдивски университет, Физически факултет, по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; научна специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“;

Резервни членове:                                                        

 1. Доц. д-р Кръстена Тодорова Николова – Медицински университет „Параскев Стоянов“, Варна, по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; научна специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ – външен;
 2. Доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова – Пловдивски университет, Физически факултет, по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; научна специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ – вътрешен.

Заключителното заседание на научното жури за присъждане на образователна и научна стенен „доктор“ да се проведе на 21.09.2017 г. в Ректората на Пловдивски университет.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие актуализацията на учебните планове на следните специалности в ОКС „Бакалавър“:

 1. Редовно обучение:
 • Инженерна физика;
 • Екоенергийни технологии;
 • Информационно и компютърно инженерство;
 • Телекомуникации и информационни системи;
 • Телекомуникации с мениджмънт;
 • Физика и астрономия;
 • Физика и математика.

Актуализацията се състои в добавяне на дисциплината „Спорт“ в 3-ти и 4-ти семестър и факултативни дисциплини от 6-ти до 8-ми семестър.

 1. Задочно обучение:
 • Инженерна физика.

Въвеждане на английски език от 1-ви до 4-ти семестър и факултативни дисциплини от 1-ви до 8-ми семестър.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие актуализацията на учебния план на специалност „Фотоника и модерни оптични технологии“ в ОКС „Магистър“.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебната програма на курс за СДК „Основи на квантовата теория на информацията“ с хорариум 20 часа. Лектор – доц.д-р Екатерина Писанова. Цена на курса: 100 лв. на човек.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебната програма на курс за СДКAutoCAD – курс за начинаещи“

Хорариум: 30 часа

Лектор: гл. ас. д-р Иван Бодуров

Цена на курса: 150 лв. на човек

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебната програма за квалификационен курс „Използване на дигитални ресурси с мобилни устройства в обучението по природни науки“ за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебната програма за квалификационен курс „Презентационни и комуникационни умения за учители“ за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие изпитен конспект за придобиване на 5-та квалификационна степен към Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да не прекратява трудовият договор за срок от една година на доц. д-р Даринка Минчева Манова, считано от 20.07.2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши катедра „Компютърна информатика“ към ФМИ да осигури методическо ръководство  (одобряване на дипломни теми, провеждане на предзащита и др.) за специалност „Електронно обучение“, ДО, ОКС „Магистър“.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи следния състав на комисия за провеждане на държавен изпит (дипломни защити) на студентите от специалност „Електронно обучение“, ДО, ОКС „Магистър“:

Председател:

Проф. д-р Росица Желязкова Донева

Членове:

 1. Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков;
 2. Доц. д-р Елена Петрова Сомова;
 3. Доц. д-р Николай Маринов Касъклиев;
 4. Гл. ас. д-р Ваня Ангелова Сивакова.

Дати за провеждане на държавен изпит:

15.07.2017 г. и 07.10.2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие:

 1. Доклад за изпълнение на препоръките от мерки за действие след решение на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика при програмна акредитация на професионално направление 4.1. Физически науки.
 2. Доклад по приемане на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и академичния състав във факултета.

 

Category: Решения на ФС  Comments off

Протокол №192 от 05.04.2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие актуализацията на учебните планове на следните специалности по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…:

 1. Учител по физика (неспециалисти), ОКС „Магистър“, редовно обучение;
 2. Учител по физика (неспециалисти), ОКС „Магистър“, задочно обучение;
 3. Учител по физика (специалисти), ОКС „Магистър“, редовно обучение;
 4. Учител по физика (специалисти), ОКС „Магистър“, задочно обучение;
 5. Учител по инженерни дисциплини, ОКС „Магистър“, редовно обучение.
 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие актуализацията на учебните планове на следните специалности по професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника:

 1. „Телекомуникации и информационни системи“ – ОКС „Магистър“, редовно обучение;
 2. „Телекомуникации и информационни системи“ – ОКС „Магистър“, задочно обучение.
 3. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебната програма на дисциплината „Методология и методи на педагогическите изследвания в обучението по природни науки“ предназначена за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебната програма на квалификационния курс „Електронно портфолио в образованието“ предназначена за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебния план на специалността „Учител по предмета „Човекът и прородата“, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие следните такси за магистърските програми за учебната 2017/2018 г.: (информация в сайта)

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие отчетът за първата година (06.04.2016 –22.03.2017 г.) с оценка отличен (6) на Антонина Димчева Христова и я отчислява с право на защита считано от 05.04.2017 г.

Антонина Димчева Христова е докторант в свободна форма на обучение, зачислена със Заповед № Р33-1508 от 13.04.2016 г. по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; докторска програма „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ към катедра „Експериментална физика“.

Тема на дисертационен труд: „Абсорбция на светлината и фарадеев ефект в MgSO3.6H2O и MgSO3.6H2O:Co”

Научен ръководите: доц. д-р Тодор Николов Димов

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие отчетът за втората година  (01.03.2016 –01.03.2017 г.) с оценка отличен (6) на Мариета Иванова Атанасова.

Мариета Иванова Атанасова е докторант в редовна форма на обучение зачислена със Заповед № Р33-533 от 01.03.2015 г. по: обалст на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма: „Методика на обучението по физика“ към катедра „Методика на обучението по физика“.

Тема на дисертационен труд: „Методика за проектиране и съставяне на тестови единици по Блум (с приложение в е-обучението) “.

Научен ръководител: проф. д.м.н Георги Тотков.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване и поради необходимостта от попълване на личния състав на катедрата, инспирирана от  напускането на преподаватели, както и поради необходимост от хабилитиран преподавател по дисциплините „Електродинамика“ с хорариум 30 часа лекции и ММФ с хорариум 45 часа лекции ФС на ФФ реши да обяви конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) към катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“. Конкурсът ще бъде предложен за обсъждане на Академичен съвет по време на есенната сесия 2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване и поради разкриването на нова специалност по професионално направление 1.3, за която ще са необходими хабилитирани преподаватели, ФС на ФФ реши да обяви конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физика) към катедра „Методика на обучението по физика“. Конкурсът ще бъде предложен за обсъждане на Академичен съвет по време на есенната сесия 2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши вътрешното класирането на конкурсите за заемане на академична длъжност „доцент“  по професионалните направления 4.1 и 1.3. да се извърши чрез тайно гласуване.

 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши следния състав на комисия за провеждане на тайно гласуване на заседанието на ФС за вътрешното класирането на конкурсите за заемане на академична длъжност „доцент“ по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физика) към катедра „Методика на обучението по физика и по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) към катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“

Състав:

Председател: Мирена Паулинова Митова – секретар на Физическия факултет

Членове:

 1. проф. д-р Ваню Джанков Чолаков – ръководител катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“
 2. доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова – ръководител катедра „Методика на обучението по физика“
 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на тайно гласуване със 17 гласа в полза на конкурса от професионално направление 4.1.,  с 1 глас в полза на конкурса в направление 1.3. и с 0 гласа „Въздържал се“ ФС на ФФ направи следното класиране:

1-во място: конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; 4.1. професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) към катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“

2-ро място: конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физика) към катедра „Методика на обучението по физика“.

 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува за втория семестър на учебната 2016/2017 г. Пламена Марчева с хорариум 45 часа семинарни упражнения по математически анализ II за първи курс, Инженерна физика, редовно обучение.

 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи следния състав на Комисията по етика към Физическия факултет:

Председател: гл. ас. д-р Анелия Минчева Дакова

Членове:

 1. гл. ас. д-р Надежда Йорданова Каймаканова;
 2. ас. Валентин Ганчев Кабаджов;
 3. Наталия Николаева Монева – студент.
 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши магистърската програма „Иконофизика“ да не бъде включвана в предлагания списък с магистърски програми през учебната 2017/2018 г.

 

Протокол №191 от 07.03.2017 г.

1.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие следните документи за професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ и докторска програма „Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)“ от професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“:

 1. Актуализация на учебни планове:
 • „Информационно и компютърно инженерство“, РО, ОКС „Бакалавър“;
 • „Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите“, РО, ОКС „Магистър“;
 • „ Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите“, ЗО, ОКС „Магистър“;
 • „Телекомуникационни и информационни системи“, РО, ОКС „Магистър“ след ОКС „Професионален бакалавър“
 • „Телекомуникационни и информационни системи“, ЗО, ОКС „Магистър“ след ОКС „Професионален бакалавър“;
 • „Компютърни и комуникационни системи“, РО, ОКС „Бакалавър“;
 • ‚Хардуерни и софтуерни системи“, РО, ОКС „Бакалавър“.
 1. Квалификационни характеристики;
 2. Учебни програми.

2.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ актуализира следните регламенти за дейности във Физически факултет:

 1. Регламент осигуряване на достъп до работа с програмни продукти във Физически факултет;
 2. Регламент за реакция нечестни прояви на студенти, преподаватели и служители на Физическия факултет;
 3. Регламент за провеждане на производствени стажове и практики на студентите от инженерните специалности на физическия факултет;
 4. Регламент за въвеждане на тюторна система за студентите от инженерните специалности на Физическия факултет.
 5. Регламент за разглеждане на сигнали за нередности и студентски жалби.

3.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие отчетът за първата година (01.03.2016 –01.03.2017 г.) с оценка отличен (6) на Красимир Пламенов Витларов, докторант в редовна форма на обучение по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма „Методика на обучението по физика“, зачислен със Заповед № Р33-754/15.02.2016 г. Тема на дисертационен труд: „Формиране на научна грамотност при изучаване на физичен модул в „Човекът и природата”.

4.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие отчетът за третата година (01.03.2016 –28.02.2017 г.) с оценка много добър (5) на Валентин Ганчев Кабаджов и го отчислява с право на защита считано от 01.03.2017 г.

 Валентин Ганчев Кабаджов е докторант в редовна форма на обучение зачислен със Заповед № Р33-411 от 03.02.2014 г. по област на висшето образование: 4. Природни науки; професионално направление: 4.1 Физически науки; докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя, към катедра „Експериментална физика“

Тема на дисертационен труд: „Оптични методи за изследване на структурните изменения на белтъци с полидисперсни среди“.

Ръководител: доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова

5.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи следния състав на научно жури по процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на Катерина Живкова Желязкова, зачислена със Заповед № Р33-184 от 21.01.2013 г. по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1 Физически науки; докторска програма: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ към катедра „Експериментална физика“, Физически факултет. С тема на дисертационен труд: „Структури за повърхнинен плазмонен резонанс и приложението им за сензори”:

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д.ф.н. Изак Маир Бивас – ИФТТ- БАН, София; по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя“.
 1. Доц. д-р Димана Илиева Назърова – ИОМТ- БАН, София; по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност „Физика на вълновите процеси“.
 2. Доц. д-р Георги Лалев Дянков – ИОМТ – БАН, София; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на вълновите процеси”.
 3. Доц. д-р Йордан Георгиев Маринов – ИФТТ – БАН, София; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика”.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Доц. д-р Гинка Калчева Екснер – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя“.

Резервни членове:

 1. Доц. дфн Цветан Стаменов Велинов – Софийски Университет; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя ” – външен;
 2. Доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” – вътрешен.

Заседанието на научното жури да се проведе на 16.06.2017 г. в Ректората на Пловдивския университет.

6.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи следния състав на научно жури по процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на Илиян Тодоров Перухов, зачислена със Заповед № Р33-1718 от 12.05.2015 г. по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1 Физически науки; докторска програма: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ към катедра „Експериментална физика“, Физически факултет. С тема на дисертационен труд: „Изследване на физични и биологични структури с цифров линеен холографски микроскоп“:

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д.ф.н Венцеслав Христов Съйнов – Институт по механика, БАН, София; по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1 Физически науки; научна специалност „Физика на вълновите процеси”.
 2. Проф. д-р Емилия Миткова Михайлова – Аграрен университет, Пловдив; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
 3. Доц. д-р Димана Илиева Назърова – Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски БАН“, София; по: област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление  – 4.1. Физически науки, научна специалност специалност „Физика на вълновите процеси.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1 Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
 2. Доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1 Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.

Резервни членове

 1. Проф. д-р Цветанка Крумова Бабева – Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски БАН“; Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление  – 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” – външен;
 1. Доц. д-р Ася Петрова Виранева – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” – вътрешен.

Заседанието на научното жури да се проведе на 28.06.2017 г. в Ректората на Пловдивски университет.

7.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да обяви конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на Техническия колеж – Смолян, по: област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.1 Машинно инженерство (Автомобили, трактори и кари) със срок 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник.

8.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ избра д-р Анелия Минчева Дакова и ас. д-р Иван Кръстев Иванов да заемат академичната длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1 Физически науки ( „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”) към катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“ на Физическия факултет.

9.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува Мими Иванова Василева за учебната 2016/2017 г. по дисциплините:

 1. „Иновации и предприемачество“ за студенти от втори курс „Телекомуникации с мениджмънт“, „Информационна физика и телекомуникации“ и „Телематика“ с хорариум 60 часа упражнения;
 2. „Маркетингови изследвания (количествени методи)“ за студентите от трети курс „Телекомуникации с мениджмънт“ с хорариум 30 часа упражнения;
 3. „Иновационен маркетинг“ за студентите от четвърти курс „Телекомуникации с мениджмънт“ с хорариум 45 часа упражнения.

10.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие промяна в наименованието на специалност „Телематика“ за ОКС „Магистър“ (редовна и задочна форма на обучение) и за ОКС „Магистър“ след ОКС „Професионален бакалавър“ (редовна и задочна форма на обучение  в „Информационно и компютърно инженерство“. ФС приема учебните плановете на специалността.

11.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши оценките за задачи да важат само в рамките на една учебна година (изпит, поправка и ликвидация).

12.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши гл. ас. д-р Анелия Минчева Дакова да бъде включена като член-представител от Физическия факултет в Комисията по етика.

13.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие регламент за приключване на учебната година на студенти, които заминават на бригада в чужбина.

Протокол № 190 от 17.02.2017 г.

1.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие индивидуалния план на Костадина Георгиева Кацарова, докторант в задочна форма на обучение, зачислена със Заповед № Р-33-391 от 27.01.2017 г. по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма „М Тема: „Модел на обучение по физика чрез изследователски подход“.

Ръководител: доц. д-р Желязка Димитрова Райкова.

2.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие индивидуалния план на Делко Атанасов Златански, докторант в редовна форма на обучение, зачислен със Заповед № Р33-389 от 27.01.2017 г. по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; докторска програма: „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя“.

Тема: “Изследване на спектралните характеристики на случаен сеизмичен шум в плитката земна кора“.

Ръководител: доц. д-р Драгомир Колев Господинов.

3.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие индивидуалния план на Антоанета Жекова Маринова, докторант в редовна форма на обучение, зачислен със Заповед № Р33-390 от 27.01.2017 г. по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; докторска програма: „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя“.

Тема: „Полиелектролитни многослойни структури за имобилизиране и контролирано освобождаване на биологично активни вещества.“

Ръководител: доц. д-р Мария Георгиева Марудова-Живанович

4.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува инж. Ангел Христов Чекичев с поемане на пътни разходи по следните дисциплини:

 1. Мобилни информационни системи – лабораторни упражнения за специалностите „Телекомуникации с мениджмънт“ и „Информационна физика и телекомуникации“, четвърти курс, с хорариум 90 часа упражнения;
 2. Компютърни мрежи – лабораторни упражнения за специалностите „Телекомуникации с мениджмънт“ втори курс и „Телематика“ трети курс, с хорариум 120 часа упражнения.

 5.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува гл. ас. д-р Илия Едуардов Пвтров по следните дисциплини:

 1. Безжични комуникационни системи – лекции и лабораторни упражнения за специалност „Телекомуникации с мениджмънт“, трети курс, с хорариум 180 часа упражнения;
 2. Основи на комуникациите – лабораторни упражнения за специалност „Телематика“ трети курс, с хорариум 90 часа упражнения;

Компютърно моделиране и инженерно проектиране – лабораторни упражнения за специалност „Телекомуникации с мениджмънт“ и „Информационна физика и телекомуникации“, трети курс, с хорариум 180 часа упражнения.

6.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува гл. ас. д-р Велислава Христова Райдовска с поемане на пътни разходи по следните дисциплини:

 1. Електротехника 1 – лекции за специалностите „Телекомуникации с мениджмънт“, „Телекомуникации и информационна системи“ и „Телематика“, първи курс с хорариум 60 часа упражнения;
 2. Електротехника 1 –  семинарни упражнения за специалностите „Телекомуникации с мениджмънт“, „Телекомуникации и информационна системи“, първи курс с хорариум 30 часа упражнения.

7.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува за втория семестър на учебната 2017/2018 г. следните преподаватели:

 1. Гл. ас. д-р Цветанка Павлова Михайлова

30 часа лекции по Метрология и стандартизация на III курс ТсМ;

15 часа семинарни упражнения по Метрология и стандартизация на III курс ТсМ;

20 часа лекции по Материалознание на III курс ИФ з.о.;

10 часа лабораторни упражнения по Материалознание на III курс ИФ з.о.;

15 часа лекции по Обща метрология на IV курс ИФ.

 1. Александър Василев Григоров

30 часа лабораторни упражнения по Оптика на II курс ИФ з.о.;

60 часа лабораторни упражнения по Обща физика II част на I курс.

 1. Гл. ас. д-р Иванка Йорданова Влаева

45 часа лабораторни упражнения по Оптика на II курс ИФ;

60 часа лабораторни упражнения по Обща физика II част на I курс.

 1. Проф. дфн. Марин Ненчев Ненчев

30 часа лекции по Влакнеста оптика и оптични комуникации на III курс ИФТ;

7 часа семинарни упражнения по Влакнеста оптика и оптични комуникации на III курс ИФТ;

7 часа лабораторни упражнения по Влакнеста оптика и оптични комуникации на III курс ИФТ;

30 часа лекции по Влакнесто и интегрално-оптични сензори на IV курс ТсМ;

24 часа лабораторни упражнения по Влакнесто и интегрално-оптични сензори на IV курс ТсМ.

 1. Доц. д-р. Маргарита Ангелова Денева

15 часа лекции по Влакнеста оптика и оптични комуникации на III курс ИФТ;

8 часа семинарни упражнения по Влакнеста оптика и оптични комуникации на III курс ИФТ;

8 часа лабораторни упражнения по Влакнеста оптика и оптични комуникации на III курс ИФТ;

15 часа лекции по Влакнесто и интегрално-оптични сензори на IV курс ТсМ;

21 часа лабораторни упражнения по Влакнесто и интегрално-оптични сензори на IV курс ТсМ.

 1. Проф. д-р. Емилия Миткова Михайлова

45 часа лекции по Основи на биофотониката на IV курс ИФ;

15 часа лабораторни упражнения по Основи на биофотониката на IV курс ИФ;

45 часа лекции по Термовизия на IV курс ИФ;

15 часа лабораторни упражнения по Термовизия на IV курс ИФ;

30 часа лекции по Оптични методи за обработка на информацията на II курс Телематика;

30 часа семинарни упражнения по Оптични методи за обработка на информацията на II курс Телематика;

45 часа лекции по Оптични методи за обработка на информацията на III курс ТсМ, ИФТ;

15 часа лабораторни упражнения по Оптични методи за обработка на информацията на III курс ТсМ;

15 часа лабораторни упражнения по Оптични методи за обработка на информацията на III курс ИФТ.

 1. Доц. д-р Мариян Неделчев Милев

45 часа лекции по Основи на иконофизиката на III курс ТсМ;

15 часа семинарни упражнения по Основи на иконофизиката на III курс ТсМ

8.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува следните преподаватели за втория семестър на учебната 2016/2017 г.:

 1. доц. д-р Христо Христов 45 часа лекции и 15 часа упражнения ИД по „Радиоекология и радиационна защита“ (общо: 105 часа упражнения); 45 часа лекции и 15 часа упражнения по ИД „Метод на белязаните атоми“ (общо: 105 часа упражнения) за четвърти курс, „Медицинска физика“;
 2. доц. д-р Савка Маринова – 20 часа лекции и 10 часа упражнения по „Взаимодействие на лъчението с вещество“ (общо: 50 часа упражнения) за четвърти курс „Инженерна физика“, задочна форма на обучение; 45 часа лекции по „Физика на микромира“ (общо: 90 часа упражнения) за втори курс „Телекомуникации…
 3. Пламена Марчева – 20 часа семинарни упражнения по Математически анализ II, първи курс Инженерна физика, редовна форма на обучение.
 4. Лозанка Тренкова – 135 часа семинарни упражнения по „математика II“ , първи курс „Телекомуникации с мениджмънт“, „Телекомуникации и информационни системи“ и „Телематика“.

9.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши гл. ас. д-р Иван Панайотов Бодуров да води лекционен курс от 30 часа лекции по „Интерактивно програмиране в система математика“, четвърти курс „Телекомуникации с мениджмънт“ и „Информационна физика и телекомуникации“.

10.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ видоизменя решение №13 на ФС протокол №178/16.12.2015 г. и решение №5 на ФС протокол №189/25.01.2017 г., както следва:

Комисията по атестация да бъде в състав:

Председател: доц. д-р Драгомир Колев Господинов

Членове:

 1. проф. Ваню Джанков Чолаков;
 2. доц. д-р Димитър Михайлов Токмаков;
 3. доц. д-р Гинка Калчева Екснер.

Мандат на комисията 2 години (2017/2018 г.).

11.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши студентите да бъдат допускани до изпит само ако същите имат съответните заверки. Изпитите да се провеждат задължително с  протокол от Учебен отдел.

12.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ с реши подготовката на студенти от Физически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“  за Олимпиадата по физика 2017 г. да се заемат доц. д-р Ася Виранева и доц. д-р Мария Марудова.

Протокол № 189 от 25.01.2017

I.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие промяна в наименованието на специалност „Телематика“ за ОКС „Бакалавър“ в „Информационно и компютърно инженерство“.

II.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува за втория семестър  на учебната 2016/2017 г. Стефан Ангелов по английски език с хорариум 120 часа упражнения.

1.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи следния състав на научно жури по процедура за заемане на академична длъжност „главен асистент“ – 2 места:

Външни за Пловдивския университет членове:

 1. Проф. д-р Емилия Миткова Михайлова, Аграрен университет – Пловдив; Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя);
 2. Доц. д.ф.н. Любомир Милчев Ковачев, Институт по електроника – БАН; Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси);

Вътрешни за Пловдивския университет лица:

 1. Проф. Ваню Джанков Чолаков, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Физика на високите енергии и елементарни частици);
 1. Проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя);
 2. Доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя).

Резервни членове:

 1. Доц. д-р Любен Михов Иванов, ЮЗУ „Неофит Рилски; Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси) – външен;
 2. Доц. д-р Ася Петрова Виранева, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски; Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) “- вътрешен.

 

На основание решение на АС 27/14.10.2014 г. за технически сътрудник по процедура се определя:

Мирена Паулинова Митова – секретар на Физически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Конкурсният изпит да се проведе на 28.02.2017 г. от 11:00 ч. в 214 каб.

2.РЕШЕНИЕ:

Въз основа явно гласуване, ФС на ФФ избра следните редовни докторанти към катедра „Експериментална физика“

 1. Антоанета Жекова Маринова по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; докторска програма: „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя“.

Общ успех от изпита по специалността: Много добър (4,50);

Общ успех от изпита по английски език: Отличен (6,00).

Тема: „Полиелектролитни многослойни структури за имобилизиране и контролирано освобождаване на биологично активни вещества.“

Ръководител: доц. д-р Мария Георгиева Марудова-Живанович

 1. Делко Атанасова Златански по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; докторска програма: „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя“.

Общ успех от изпита по специалността: Много добър (4,50);

Общ успех от изпита по английски език: Добър (3,50).

Тема: “Изследване на спектралните характеристики на случаен сеизмичен шум в плитката земна кора“.

Ръководител: доц. д-р Драгомир Колев Господинов

3.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване, ФС на ФФ избра Костадина Георгиева Кацарова за задочен докторант към катедра „Методика на обучението по физика“ по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма „Методика на обучението по физика“

 

Среден успех от изпита по специалността: Отличен (5,75).

Успех от изпита по английски език: Отличен (6,00).

Тема: „Модел на обучение по физика чрез изследователски подход“

Ръководител: доц. д-р Желязка Димитрова Райкова

4.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване, ФС на ФФ прие конспект и избра комисия за провеждане на изпит по специалността от индивидуалния план на редовен докторант Мариета Иванова Атанасов по област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма „Методика на обучението по физика“ в следния състав:

Председател: проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков

Членове:         1. доц. д-р Желязка Димитрова Райкова;

 1. проф. д-р Драгия Трифонов Иванов.

Изпитът ще се проведе на 17.02.2017 г. от 10:00 ч. в 129 каб.

5.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване, ФС на ФФ реши съставът на комисията по атестация да бъде следния:

Председател: доц. д-р Драгомир Колев Господинов

Членове:

 1. проф. Ваню Джанков Чолаков;
 2. доц. д-р Димитър Михайлов Токмаков;
 3. доц. д-р Гинка Калчева Екснер.

6.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване, ФС на ФФ определи съставът на следните комисии:

Комисията по акредитация:

Председател: доц. д-р Желязка Димитрова Райкова

Членове:

 1. проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева;
 2. проф. д-р Росица Желязкова Донева;
 3. доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова;
 4. доц. д-р Мария Георгиева Марудова-Живанович;
 5. доц. д-р Елисавета Георгиева Марекова;
 6. Мария Тодорова Оряшкова – студент, втори курс „Инженерна    физика“;
 1. Ева-Мария Стоенчева – студент, втори курс „Телекомуникации с мениджмънт“.

Комисията по качеството:

Председател:  доц. д-р Драгомир Колев Господинов

Членове:

 1. доц. д-р Ася Петрова Виранева;
 2. гл. ас. д-р Иван Панайотов Бодуров;
 3. Наталия Николаева Монева – студент, втори курс  „Телекомуникации с мениджмънт“;
 1. Боряна Ненова Ненова – студент – втори курс„Телекомуникации и информационни системи

7.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване, ФС на ФФ прие учебната програма на квалификационен курс „Развитие на процесионални научни умения в обучението по физика – конструктивистки подход“ за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти.

8.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване, ФС на ФФ прие учебния план на специалността „Екоенергийни технологии“ – ОКС „Бакалавър“, редовна форма на обучение

 

Комисии към Факултета

Комисията по акредитация:

 1. доц. д-р Желязка Димитрова Райкова – председател
 2. проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева;
 3. проф. д-р Росица Желязкова Донева;
 4. доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова;
 5. доц. д-р Мария Георгиева Марудова-Живанович;
 6. доц. д-р Елисавета Георгиева Марекова;
 7. Мария Тодорова Оряшкова – студент, втори курс „Инженерна физика“;
 8. Ева-Мария Стоенчева – студент, втори курс „Телекомуникации с мениджмънт“.

Комисията по качеството:

 1. доц. д-р Драгомир Колев Господинов – председател
 2. доц. д-р Ася Петрова Виранева;
 3. гл. ас. д-р Иван Панайотов Бодуров;
 4. Наталия Николаева Монева – студент, втори курс „Телекомуникации с мениджмънт“;
 5. Боряна Ненова Ненова – студент,втори курс „Телекомуникации и информационни системи“.

Избрани с протокол от ФС №189/25.01.2017 г.

Комисия по КСК:

 1. доц. д-р Желязка Райкова – председател
 2. доц. д-р Надежда Кафадарова;
 3. доц.  д-р Елисавета Марекова.

Избранa с протокол от ФС №178/16.12.2015 г.

Комисия по атестиране

 1. доц. д-р Драгомир Колев Господинов – председател
 2. проф. Ваню Джанков Чолаков;
 3. доц. д-р Димитър Михайлов Токмаков;
 4. доц. д-р Гинка Калчева Екснер. 

Утвърдена със Заповед на Ректора Р33-718/21.02.2017 г.

График за одити на КК

 

 

 

Протокол №188 от 14.12.2016 г.

1.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърди конспект за държавен изпит за магистърска програма по „Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност“.

2.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърди конспектите за държавни изпити за магистърските програми по „Електронна и лазерна техника“ (специалисти и неспециалисти) и „Фотоника и модерни оптични технологии“

3.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърди конспект за държавен изпит за магистърска програма по „Медицинска радиационна физика и техника“.

4.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ утвърди конспектите за специалност „Телекомуникации с мениджмънт“, ОКС „Бакалавър“ и специалност „Информационна физика и телекомуникации“, ОКС „Бакалавър“.

5.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие изисквания към дипломантите, съдържанието, оформлението и представянето на дипломните работи във Физически факултет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ добавя следните избираеми дисциплини:

 1. Избираема дисциплина „Телекомуникационни мрежи от следващо поколение“ към списъка с избираеми дисциплина на специалността ‚Телематика“, ОКС „Магистър“ , РО, ЗО, и на специалността „Телематика, след „ОКС „Професионален бакалавър“, ОКС „Магистър“, РО, ЗО;
 2. Избираема дисциплина „Среди, компоненти и устройства за телекомуникациите“ към списъка с изираеми дисциплини на специалността „Телематика“ след „ОКС „Професионален бакалавър“, ОКС „Магистър“, РО, ЗО.

7.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие  списък с избираеми дисциплини за учебната 2017/2018 г. за следните специалности в редовна форма на обучение:

 1. Телематика;
 2. Телекомуникации с мениджмънт;
 3. Информационна физика и телекомуникации – 4 курс/Телекомуникационни и информационни системи – 3 курс;
 4. Инженерна физика – специализиращи модули „Нови материали“ и „Медицинска физика“.

8.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши подписването на план-сметки на магистърски програми от Декана на Физическия факултет да се извършва само с приложен протокол от присъствено/неприсъствено заседание на колектива, участващ в магистърската програма.

 

 

Протокол №187 от 30.11.2016 г.

1.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да избере за „доцент“ гл. ас. д-р Гинка Калчева Екснер в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя) към катедра „Експериментална физика“ на Физически факултет.

2.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да избере за „доцент“ гл. ас. д-р Елисавета Георгиева Марекова в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя) към катедра „Експериментална физика“ на Физически факултет.

3.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие предложение за следните

докторантури за учебната 2017/2018 г.:

Шифър:

1 Педагогически науки; 1.3 Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физика) – 1 (задочна докторантура);

4 Природни науки, математика и информатика; 4.1 Физически науки (Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя) – 2 (редовна докторантура)

4 Природни науки, математика и информатика; 4.1 Физически науки (Електрични, магнетични и оптични свойства на кондензираната материя) – 1 (редовна докторантура).

4.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи изпитна комисия за провеждане конкурсни изпити по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: Педагогика на обучението по…, към катедра „Методика на обучението по физика“, докторска програма „Методика на обучението по физика“, Физически факултет в следния състав:

Председател:

доц. д-р Желязка Райкова

Членове:

 1. Доц. д-р Румяна Стоянова Митрикова;
 2. Доц. д-р Стефан Антонов Николов.

Заседанието да се проведе на 17.01.2017 г от 10:00 ч. в 214 к.

Предложението се приема!

5.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи комисия за проверка на документи за допускане на докторанти до приемен изпит по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: Педагогика на обучението по…, към катедра „Методика на обучението по физика“,  докторска програма „Методика на обучението по физика“,  Физически факултет в следния състав:

Председател:

доц. д-р Желязка Димитрова Райкова

Членове:

1.Проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева;

 1. Доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова;

Заседанието да се проведе на 07.12.2016 г. от 13:00 ч. в 214 каб.

6.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши на всички редовни докторанти към Физически факултет да бъде отпускана за научноизследователска дейност сумата от 400 (четиристотин) лв. за целия период на докторантурата срещу представянето на план-сметка.

7.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да отпусне сумата от 372 (триста и седемдесет и два) лв., на Валентин Ганчев Кабаджов, редовен докторант към Физически факултет, които са изразходвани за научноизследователска работа по неговата докторантура.

8.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши към списъка с избираеми дисциплини за учебната 2016/2017 г. за специалност Инженерна физика, задочно обучение, трети и четвърти курс, по специализиращ модул „Лазерни и фотонни технологии“ да бъде включена дисциплината „Увод във физиката на елементарните частици“.

9.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие следните дати и комисии за държавни изпити по физика за 2017 г.:

 1. За ОКС бакалавър по:

Инженерна физика

Информационна физика и комуникации

Медицинска физика

Физика

За ОКС магистър по:

Електронна и лазерна техника

Експериментална физика

Физика на кондензираната материя

Хранителна физика

Възобновяеми енергийни източници и  енергийна ефективност

Физика на Земята

Иконофизика

Фотоника и модерни оптични технологии

Информационни и комуникационни системи

Председател: проф. д-р Теменужка Йовчева

Членове:

 1. Проф. Невена Милева
 2. Проф. д-р Росица Донева
 3. Проф. д-р Иван Чалъков
 4. Проф. д-р Ваньо Чолаков
 5. Доц. д-р Драгомир Господинов
 6. Доц. д-р Екатерина Писанова
 7. Доц. д-р Силвия Стоянова
 8. Доц. д-р Надежда Кафадарова
 9. Доц. д-р Мария Марудова
 10. Доц. д-р Румен Попов
 11. Доц. д-р Димитър Токмаков
 12. Доц. д-р Тодорка Димитрова
 13. Доц. д-р Ася Виранева

Дати: 15.02.2017 г., 18.07.2017 г., 06.10.2017 г.

 1. За ОКС бакалавър по:

Физика и математика

Химия и физика

Биология и физика

За ОКС магистър по:

Учител по физика (специалисти)

Учител по физика (неспециалисти)

Педагогика на обучението по физика

Председател: доц. д-р Желязка Райкова

Членове:

 1. Доц. д-р Екатерина Писанова
 2. Доц. д-р Драгомир Господинов
 3. Проф. д-р Ваньо Чолаков
 4. Доц. д-р Гинка Екснер
 5. Доц. д-р Елисавета Марекова

Дати: 17.02.2017 г., 15.07.2017 г., 11.09.2017 г.

 1. За ОКС магистър по:

Телематика

Телематика след ОКС „Професионален бакалавър“

Телекомуникационни и информационни системи

Комисия:

Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. д-р Росица Донева
2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Димитър Токмаков
5. доц. д-р Румен Попов

Дати: 15.02.2017 г., 18.07.2017 г., 06.10.2017 г.

 1. За ОКС магистър по:

Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите

Комисия:

Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. д-р Росица Донева
2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Димитър Токмаков
5. доц. д-р Румен Попов
6. проф. д-р Иван Чалъков

Дати: 15.02.2017 г., 18.07.2017 г., 06.10.2017 г.

10.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие промени в конспекта за държавен изпит на специалностите „Физика и математика“, „Физика и химия“ и „Биология и физика“.

11.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие промени в хорариума на избираема дисциплина „Физика на кондензираната материя“, курс от магистърска програма „Фотоника и модерни оптични технологии“ на 45 часа лекции и 15 часа упражнения.

12.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие следната промяна в учебния план на специалността:

 1. Размяна на 2 (две) задължителни дисциплини – „Методика на е-обучението“ (първи семестър) и „Проектиране на електронно учебно съдържание“ (втори семестър). Дисциплините са с едни и същи хорариуми, еднакви кредити и приключват с изпит.

13.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие в учебните планове на изброените магистърски програми да бъде направена промяна във формата на дипломиране, като се добави възможност за дипломиране и чрез държавен изпит.

 1. „Електронна и лазерна техника“, РО, ЗО, за специалисти и неспециалисти;
 2. „Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност“, РО, ЗО, за специалисти и неспециалисти;
 3. Физика на земята и геоекологията“ РО, ЗО, за специалисти и неспециалисти;
 4. „Физика на кондензираната материя“, РО, ЗО, за специалисти и неспециалисти;
 5. „Фотоника и модерни оптични технологии“ РО, за специалисти.

14.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие таксата от 1200 лв. (два семестъра по 600 лв.) за магистърска програма „Електронно обучение“, ДО.

15.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие таксата от 400 лв. (четири семестъра по 100 лв.)  за програма Факултативно обучение „Учител по физика“, РО.

16.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ одобри предложение за отпечатване на учебно ръководство по учебната дисциплина „Методика на обучението по решаване на физични задачи“ със заглавие „Ръководство по методика на обучението по решаване на физични задачи – II част, автор доц. д-р Желязка Райкова.

17.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува Стефан Ангелов (магистър), преподавател по английски език с хорариум 80 часа – първи курс „Телекомуникации с мениджмънт“ и Телекомуникации и информационни системи“ – новa: начинаещи (Elementary) и Средно напреднали (Pre-intermediate) и втори курс на всички специалности новa: начинаещи (Elementary) и напреднали (Upper intermediate).

18.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ одобри да се осъществи посещение до Националния музей „Земята и хората“ и Рентгенова лаборатория при Институт на БАН, гр. София в рамките на учебната програма за специалност „Медицинска физика“,  ОКС „Бакалавър“. Разходите по пътуването (служебен транспорт, заплащане на специализирана лекция с цена 20 лв. и единичен вход за групово посещение – 1 лв. на посетител) да бъдат за сметка на Физически факултет.