Докторски програми към ФФ

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.1. Физически науки
Докторска програма: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“

Учебен план – редовно и задочно обучение


Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.1. Физически науки
Докторска програма: „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя“

Учебен план – редовно и задочно обучение


Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …
Докторска програма: „Методика на обучението по физика“

Учебен план – редовно и задочно обучение


В процес на акредитация

Област на висше образование 5. Технически науки
Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Докторска програма: „Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)“

Учебен план – редовно обучение

Учебен план – задочно обучение

 

Category: Докторски програми  Comments off