Протокол №194 от 16.06.2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи състав на научно жури по процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на Даниела Кръстева Илиева – Димова – докторант на самостоятелна подготовка, зачислена със Заповед № Р33-3301 от 15.07.2015 г. по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; докторска програма: „Методика на обучението по физика“., както следва:

Външни членове за Пловдивски университет:

 1. проф. д.п.н. Марин Лазаров  Андреев –  Софийски университет, по: област на висше образование: 1 Педагогически науки;  професионално направление: 1.1. Теория и управление на образованието (Методика и технологии на обучението).
 2. доц. д-р Мария Стоянова Кюлджиева –Шуменски университет, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по физика).
 3. доц. д-р Нели Иванова Димитрова – Софийски университет, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по физика).

Вътрешни членове за Пловдивски университет

 1. доц. д-р Желязка Димитрова Райкова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Физически факултет, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по физика).
 2. проф. д-р Драгия Трифонов Иванов – пенсионер – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по физика)

Резервни членове:

 1. доц. д-р Стефан Антонов Николов – пенсионер, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по физика) – външен.
 2. доц. д-р Йорданка Димитрова Димова – Химически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по химия) – вътрешен.

Заключителното заседание на научното жури за присъждане на образователна и научна стенен „доктор“ да се проведе на 30.10.2017 г. от 14:00 часа в лаб. ТСО в Ректората на Пловдивски университет.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебния план на специализация за придобиване на III професионална-квалификационна степен –Актуални проблеми на обучението по физика („Човекът и природата“ 5-6 клас и „Физика и астрономия“ 7-12 клас)“, предназначен за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ учебна програма на курс за повишаване на квалификацията, свързана с придобиване на IV ПКС по „Методика на обучението по физика“, предназначен за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ учебна програма на курс за повишаване на квалификацията, свързана с придобиване на V ПКС по „Методика на обучението по физика“, предназначен за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти.

Category: Решения на ФС  Comments off

Протокол №193 от 18.05.2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие годишния отчет за втората година (08.07.2016-08.05.2017 г.) с атестационна оценка „Отличен (6)“ на Даниела Кръстева Илиева-Димова и я отчислява с право на защита, считано от 18.05.2017 г.

Даниела Кръстева Илиева-Димова е докторант на самостоятелна подготовка по: област на висше образование: Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Методика на обучението по физика; докторска програма „Методика на обучението по физика“, зачислена със Заповед № Р33-3302/15.07.2017 г., считано от 08.07.2015 г.

Научен ръководител: доц. д-р Мария Кюлджиева.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи следния състав на Научно жури по процедура за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на Антонина Димчева Христова, докторант на самостоятелна подготовка, зачислена със Заповед № Р33-1508/13.04.2016 г. по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; докторска програма: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“, както следва:

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Акад. д.ф.н. Александър Георгиев Петров – ИФТТ-БАН, София, по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; научна специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“;
 2. Доц. д-р Димитрина Петрова Керина – Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград, по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; научна специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“;
 3. Доц. д-р Тодор Николов Димов – пенсионер, София, по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; научна специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева – Пловдивски университет, Физически факултет, по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; научна специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“;
 2. Доц. д-р Ася Петрова Виранева – Пловдивски университет, Физически факултет, по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; научна специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“;

Резервни членове:                                                        

 1. Доц. д-р Кръстена Тодорова Николова – Медицински университет „Параскев Стоянов“, Варна, по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; научна специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ – външен;
 2. Доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова – Пловдивски университет, Физически факултет, по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; научна специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ – вътрешен.

Заключителното заседание на научното жури за присъждане на образователна и научна стенен „доктор“ да се проведе на 21.09.2017 г. в Ректората на Пловдивски университет.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие актуализацията на учебните планове на следните специалности в ОКС „Бакалавър“:

 1. Редовно обучение:
 • Инженерна физика;
 • Екоенергийни технологии;
 • Информационно и компютърно инженерство;
 • Телекомуникации и информационни системи;
 • Телекомуникации с мениджмънт;
 • Физика и астрономия;
 • Физика и математика.

Актуализацията се състои в добавяне на дисциплината „Спорт“ в 3-ти и 4-ти семестър и факултативни дисциплини от 6-ти до 8-ми семестър.

 1. Задочно обучение:
 • Инженерна физика.

Въвеждане на английски език от 1-ви до 4-ти семестър и факултативни дисциплини от 1-ви до 8-ми семестър.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие актуализацията на учебния план на специалност „Фотоника и модерни оптични технологии“ в ОКС „Магистър“.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебната програма на курс за СДК „Основи на квантовата теория на информацията“ с хорариум 20 часа. Лектор – доц.д-р Екатерина Писанова. Цена на курса: 100 лв. на човек.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебната програма на курс за СДКAutoCAD – курс за начинаещи“

Хорариум: 30 часа

Лектор: гл. ас. д-р Иван Бодуров

Цена на курса: 150 лв. на човек

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебната програма за квалификационен курс „Използване на дигитални ресурси с мобилни устройства в обучението по природни науки“ за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебната програма за квалификационен курс „Презентационни и комуникационни умения за учители“ за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие изпитен конспект за придобиване на 5-та квалификационна степен към Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да не прекратява трудовият договор за срок от една година на доц. д-р Даринка Минчева Манова, считано от 20.07.2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши катедра „Компютърна информатика“ към ФМИ да осигури методическо ръководство  (одобряване на дипломни теми, провеждане на предзащита и др.) за специалност „Електронно обучение“, ДО, ОКС „Магистър“.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи следния състав на комисия за провеждане на държавен изпит (дипломни защити) на студентите от специалност „Електронно обучение“, ДО, ОКС „Магистър“:

Председател:

Проф. д-р Росица Желязкова Донева

Членове:

 1. Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков;
 2. Доц. д-р Елена Петрова Сомова;
 3. Доц. д-р Николай Маринов Касъклиев;
 4. Гл. ас. д-р Ваня Ангелова Сивакова.

Дати за провеждане на държавен изпит:

15.07.2017 г. и 07.10.2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие:

 1. Доклад за изпълнение на препоръките от мерки за действие след решение на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика при програмна акредитация на професионално направление 4.1. Физически науки.
 2. Доклад по приемане на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и академичния състав във факултета.

 

Category: Решения на ФС  Comments off