Протокол №187 от 30.11.2016 г.

1.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да избере за „доцент“ гл. ас. д-р Гинка Калчева Екснер в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя) към катедра „Експериментална физика“ на Физически факултет.

2.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да избере за „доцент“ гл. ас. д-р Елисавета Георгиева Марекова в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя) към катедра „Експериментална физика“ на Физически факултет.

3.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие предложение за следните

докторантури за учебната 2017/2018 г.:

Шифър:

1 Педагогически науки; 1.3 Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физика) – 1 (задочна докторантура);

4 Природни науки, математика и информатика; 4.1 Физически науки (Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя) – 2 (редовна докторантура)

4 Природни науки, математика и информатика; 4.1 Физически науки (Електрични, магнетични и оптични свойства на кондензираната материя) – 1 (редовна докторантура).

4.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи изпитна комисия за провеждане конкурсни изпити по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: Педагогика на обучението по…, към катедра „Методика на обучението по физика“, докторска програма „Методика на обучението по физика“, Физически факултет в следния състав:

Председател:

доц. д-р Желязка Райкова

Членове:

 1. Доц. д-р Румяна Стоянова Митрикова;
 2. Доц. д-р Стефан Антонов Николов.

Заседанието да се проведе на 17.01.2017 г от 10:00 ч. в 214 к.

Предложението се приема!

5.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи комисия за проверка на документи за допускане на докторанти до приемен изпит по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: Педагогика на обучението по…, към катедра „Методика на обучението по физика“,  докторска програма „Методика на обучението по физика“,  Физически факултет в следния състав:

Председател:

доц. д-р Желязка Димитрова Райкова

Членове:

1.Проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева;

 1. Доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова;

Заседанието да се проведе на 07.12.2016 г. от 13:00 ч. в 214 каб.

6.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши на всички редовни докторанти към Физически факултет да бъде отпускана за научноизследователска дейност сумата от 400 (четиристотин) лв. за целия период на докторантурата срещу представянето на план-сметка.

7.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да отпусне сумата от 372 (триста и седемдесет и два) лв., на Валентин Ганчев Кабаджов, редовен докторант към Физически факултет, които са изразходвани за научноизследователска работа по неговата докторантура.

8.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши към списъка с избираеми дисциплини за учебната 2016/2017 г. за специалност Инженерна физика, задочно обучение, трети и четвърти курс, по специализиращ модул „Лазерни и фотонни технологии“ да бъде включена дисциплината „Увод във физиката на елементарните частици“.

9.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие следните дати и комисии за държавни изпити по физика за 2017 г.:

 1. За ОКС бакалавър по:

Инженерна физика

Информационна физика и комуникации

Медицинска физика

Физика

За ОКС магистър по:

Електронна и лазерна техника

Експериментална физика

Физика на кондензираната материя

Хранителна физика

Възобновяеми енергийни източници и  енергийна ефективност

Физика на Земята

Иконофизика

Фотоника и модерни оптични технологии

Информационни и комуникационни системи

Председател: проф. д-р Теменужка Йовчева

Членове:

 1. Проф. Невена Милева
 2. Проф. д-р Росица Донева
 3. Проф. д-р Иван Чалъков
 4. Проф. д-р Ваньо Чолаков
 5. Доц. д-р Драгомир Господинов
 6. Доц. д-р Екатерина Писанова
 7. Доц. д-р Силвия Стоянова
 8. Доц. д-р Надежда Кафадарова
 9. Доц. д-р Мария Марудова
 10. Доц. д-р Румен Попов
 11. Доц. д-р Димитър Токмаков
 12. Доц. д-р Тодорка Димитрова
 13. Доц. д-р Ася Виранева

Дати: 15.02.2017 г., 18.07.2017 г., 06.10.2017 г.

 1. За ОКС бакалавър по:

Физика и математика

Химия и физика

Биология и физика

За ОКС магистър по:

Учител по физика (специалисти)

Учител по физика (неспециалисти)

Педагогика на обучението по физика

Председател: доц. д-р Желязка Райкова

Членове:

 1. Доц. д-р Екатерина Писанова
 2. Доц. д-р Драгомир Господинов
 3. Проф. д-р Ваньо Чолаков
 4. Доц. д-р Гинка Екснер
 5. Доц. д-р Елисавета Марекова

Дати: 17.02.2017 г., 15.07.2017 г., 11.09.2017 г.

 1. За ОКС магистър по:

Телематика

Телематика след ОКС „Професионален бакалавър“

Телекомуникационни и информационни системи

Комисия:

Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. д-р Росица Донева
2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Димитър Токмаков
5. доц. д-р Румен Попов

Дати: 15.02.2017 г., 18.07.2017 г., 06.10.2017 г.

 1. За ОКС магистър по:

Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите

Комисия:

Председател: проф. д-р Невена Милева
Членове:
1. проф. д-р Росица Донева
2. доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова
3. доц. д-р Надежда Кафадарова
4. доц. д-р Димитър Токмаков
5. доц. д-р Румен Попов
6. проф. д-р Иван Чалъков

Дати: 15.02.2017 г., 18.07.2017 г., 06.10.2017 г.

10.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие промени в конспекта за държавен изпит на специалностите „Физика и математика“, „Физика и химия“ и „Биология и физика“.

11.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие промени в хорариума на избираема дисциплина „Физика на кондензираната материя“, курс от магистърска програма „Фотоника и модерни оптични технологии“ на 45 часа лекции и 15 часа упражнения.

12.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие следната промяна в учебния план на специалността:

 1. Размяна на 2 (две) задължителни дисциплини – „Методика на е-обучението“ (първи семестър) и „Проектиране на електронно учебно съдържание“ (втори семестър). Дисциплините са с едни и същи хорариуми, еднакви кредити и приключват с изпит.

13.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие в учебните планове на изброените магистърски програми да бъде направена промяна във формата на дипломиране, като се добави възможност за дипломиране и чрез държавен изпит.

 1. „Електронна и лазерна техника“, РО, ЗО, за специалисти и неспециалисти;
 2. „Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност“, РО, ЗО, за специалисти и неспециалисти;
 3. Физика на земята и геоекологията“ РО, ЗО, за специалисти и неспециалисти;
 4. „Физика на кондензираната материя“, РО, ЗО, за специалисти и неспециалисти;
 5. „Фотоника и модерни оптични технологии“ РО, за специалисти.

14.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие таксата от 1200 лв. (два семестъра по 600 лв.) за магистърска програма „Електронно обучение“, ДО.

15.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие таксата от 400 лв. (четири семестъра по 100 лв.)  за програма Факултативно обучение „Учител по физика“, РО.

16.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ одобри предложение за отпечатване на учебно ръководство по учебната дисциплина „Методика на обучението по решаване на физични задачи“ със заглавие „Ръководство по методика на обучението по решаване на физични задачи – II част, автор доц. д-р Желязка Райкова.

17.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува Стефан Ангелов (магистър), преподавател по английски език с хорариум 80 часа – първи курс „Телекомуникации с мениджмънт“ и Телекомуникации и информационни системи“ – новa: начинаещи (Elementary) и Средно напреднали (Pre-intermediate) и втори курс на всички специалности новa: начинаещи (Elementary) и напреднали (Upper intermediate).

18.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ одобри да се осъществи посещение до Националния музей „Земята и хората“ и Рентгенова лаборатория при Институт на БАН, гр. София в рамките на учебната програма за специалност „Медицинска физика“,  ОКС „Бакалавър“. Разходите по пътуването (служебен транспорт, заплащане на специализирана лекция с цена 20 лв. и единичен вход за групово посещение – 1 лв. на посетител) да бъдат за сметка на Физически факултет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

Вашият коментар