Протокол № 189 от 25.01.2017

I.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие промяна в наименованието на специалност „Телематика“ за ОКС „Бакалавър“ в „Информационно и компютърно инженерство“.

II.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува за втория семестър  на учебната 2016/2017 г. Стефан Ангелов по английски език с хорариум 120 часа упражнения.

1.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи следния състав на научно жури по процедура за заемане на академична длъжност „главен асистент“ – 2 места:

Външни за Пловдивския университет членове:

 1. Проф. д-р Емилия Миткова Михайлова, Аграрен университет – Пловдив; Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя);
 2. Доц. д.ф.н. Любомир Милчев Ковачев, Институт по електроника – БАН; Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси);

Вътрешни за Пловдивския университет лица:

 1. Проф. Ваню Джанков Чолаков, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Физика на високите енергии и елементарни частици);
 1. Проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя);
 2. Доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя).

Резервни членове:

 1. Доц. д-р Любен Михов Иванов, ЮЗУ „Неофит Рилски; Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Физика на вълновите процеси) – външен;
 2. Доц. д-р Ася Петрова Виранева, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски; Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) “- вътрешен.

 

На основание решение на АС 27/14.10.2014 г. за технически сътрудник по процедура се определя:

Мирена Паулинова Митова – секретар на Физически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Конкурсният изпит да се проведе на 28.02.2017 г. от 11:00 ч. в 214 каб.

2.РЕШЕНИЕ:

Въз основа явно гласуване, ФС на ФФ избра следните редовни докторанти към катедра „Експериментална физика“

 1. Антоанета Жекова Маринова по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; докторска програма: „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя“.

Общ успех от изпита по специалността: Много добър (4,50);

Общ успех от изпита по английски език: Отличен (6,00).

Тема: „Полиелектролитни многослойни структури за имобилизиране и контролирано освобождаване на биологично активни вещества.“

Ръководител: доц. д-р Мария Георгиева Марудова-Живанович

 1. Делко Атанасова Златански по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; докторска програма: „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя“.

Общ успех от изпита по специалността: Много добър (4,50);

Общ успех от изпита по английски език: Добър (3,50).

Тема: “Изследване на спектралните характеристики на случаен сеизмичен шум в плитката земна кора“.

Ръководител: доц. д-р Драгомир Колев Господинов

3.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване, ФС на ФФ избра Костадина Георгиева Кацарова за задочен докторант към катедра „Методика на обучението по физика“ по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма „Методика на обучението по физика“

 

Среден успех от изпита по специалността: Отличен (5,75).

Успех от изпита по английски език: Отличен (6,00).

Тема: „Модел на обучение по физика чрез изследователски подход“

Ръководител: доц. д-р Желязка Димитрова Райкова

4.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване, ФС на ФФ прие конспект и избра комисия за провеждане на изпит по специалността от индивидуалния план на редовен докторант Мариета Иванова Атанасов по област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма „Методика на обучението по физика“ в следния състав:

Председател: проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков

Членове:         1. доц. д-р Желязка Димитрова Райкова;

 1. проф. д-р Драгия Трифонов Иванов.

Изпитът ще се проведе на 17.02.2017 г. от 10:00 ч. в 129 каб.

5.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване, ФС на ФФ реши съставът на комисията по атестация да бъде следния:

Председател: доц. д-р Драгомир Колев Господинов

Членове:

 1. проф. Ваню Джанков Чолаков;
 2. доц. д-р Димитър Михайлов Токмаков;
 3. доц. д-р Гинка Калчева Екснер.

6.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване, ФС на ФФ определи съставът на следните комисии:

Комисията по акредитация:

Председател: доц. д-р Желязка Димитрова Райкова

Членове:

 1. проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева;
 2. проф. д-р Росица Желязкова Донева;
 3. доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова;
 4. доц. д-р Мария Георгиева Марудова-Живанович;
 5. доц. д-р Елисавета Георгиева Марекова;
 6. Мария Тодорова Оряшкова – студент, втори курс „Инженерна    физика“;
 1. Ева-Мария Стоенчева – студент, втори курс „Телекомуникации с мениджмънт“.

Комисията по качеството:

Председател:  доц. д-р Драгомир Колев Господинов

Членове:

 1. доц. д-р Ася Петрова Виранева;
 2. гл. ас. д-р Иван Панайотов Бодуров;
 3. Наталия Николаева Монева – студент, втори курс  „Телекомуникации с мениджмънт“;
 1. Боряна Ненова Ненова – студент – втори курс„Телекомуникации и информационни системи

7.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване, ФС на ФФ прие учебната програма на квалификационен курс „Развитие на процесионални научни умения в обучението по физика – конструктивистки подход“ за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти.

8.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване, ФС на ФФ прие учебния план на специалността „Екоенергийни технологии“ – ОКС „Бакалавър“, редовна форма на обучение

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

Вашият коментар