Протокол № 190 от 17.02.2017 г.

1.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие индивидуалния план на Костадина Георгиева Кацарова, докторант в задочна форма на обучение, зачислена със Заповед № Р-33-391 от 27.01.2017 г. по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма „М Тема: „Модел на обучение по физика чрез изследователски подход“.

Ръководител: доц. д-р Желязка Димитрова Райкова.

2.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие индивидуалния план на Делко Атанасов Златански, докторант в редовна форма на обучение, зачислен със Заповед № Р33-389 от 27.01.2017 г. по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; докторска програма: „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя“.

Тема: “Изследване на спектралните характеристики на случаен сеизмичен шум в плитката земна кора“.

Ръководител: доц. д-р Драгомир Колев Господинов.

3.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие индивидуалния план на Антоанета Жекова Маринова, докторант в редовна форма на обучение, зачислен със Заповед № Р33-390 от 27.01.2017 г. по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; докторска програма: „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя“.

Тема: „Полиелектролитни многослойни структури за имобилизиране и контролирано освобождаване на биологично активни вещества.“

Ръководител: доц. д-р Мария Георгиева Марудова-Живанович

4.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува инж. Ангел Христов Чекичев с поемане на пътни разходи по следните дисциплини:

 1. Мобилни информационни системи – лабораторни упражнения за специалностите „Телекомуникации с мениджмънт“ и „Информационна физика и телекомуникации“, четвърти курс, с хорариум 90 часа упражнения;
 2. Компютърни мрежи – лабораторни упражнения за специалностите „Телекомуникации с мениджмънт“ втори курс и „Телематика“ трети курс, с хорариум 120 часа упражнения.

 5.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува гл. ас. д-р Илия Едуардов Пвтров по следните дисциплини:

 1. Безжични комуникационни системи – лекции и лабораторни упражнения за специалност „Телекомуникации с мениджмънт“, трети курс, с хорариум 180 часа упражнения;
 2. Основи на комуникациите – лабораторни упражнения за специалност „Телематика“ трети курс, с хорариум 90 часа упражнения;

Компютърно моделиране и инженерно проектиране – лабораторни упражнения за специалност „Телекомуникации с мениджмънт“ и „Информационна физика и телекомуникации“, трети курс, с хорариум 180 часа упражнения.

6.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува гл. ас. д-р Велислава Христова Райдовска с поемане на пътни разходи по следните дисциплини:

 1. Електротехника 1 – лекции за специалностите „Телекомуникации с мениджмънт“, „Телекомуникации и информационна системи“ и „Телематика“, първи курс с хорариум 60 часа упражнения;
 2. Електротехника 1 –  семинарни упражнения за специалностите „Телекомуникации с мениджмънт“, „Телекомуникации и информационна системи“, първи курс с хорариум 30 часа упражнения.

7.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува за втория семестър на учебната 2017/2018 г. следните преподаватели:

 1. Гл. ас. д-р Цветанка Павлова Михайлова

30 часа лекции по Метрология и стандартизация на III курс ТсМ;

15 часа семинарни упражнения по Метрология и стандартизация на III курс ТсМ;

20 часа лекции по Материалознание на III курс ИФ з.о.;

10 часа лабораторни упражнения по Материалознание на III курс ИФ з.о.;

15 часа лекции по Обща метрология на IV курс ИФ.

 1. Александър Василев Григоров

30 часа лабораторни упражнения по Оптика на II курс ИФ з.о.;

60 часа лабораторни упражнения по Обща физика II част на I курс.

 1. Гл. ас. д-р Иванка Йорданова Влаева

45 часа лабораторни упражнения по Оптика на II курс ИФ;

60 часа лабораторни упражнения по Обща физика II част на I курс.

 1. Проф. дфн. Марин Ненчев Ненчев

30 часа лекции по Влакнеста оптика и оптични комуникации на III курс ИФТ;

7 часа семинарни упражнения по Влакнеста оптика и оптични комуникации на III курс ИФТ;

7 часа лабораторни упражнения по Влакнеста оптика и оптични комуникации на III курс ИФТ;

30 часа лекции по Влакнесто и интегрално-оптични сензори на IV курс ТсМ;

24 часа лабораторни упражнения по Влакнесто и интегрално-оптични сензори на IV курс ТсМ.

 1. Доц. д-р. Маргарита Ангелова Денева

15 часа лекции по Влакнеста оптика и оптични комуникации на III курс ИФТ;

8 часа семинарни упражнения по Влакнеста оптика и оптични комуникации на III курс ИФТ;

8 часа лабораторни упражнения по Влакнеста оптика и оптични комуникации на III курс ИФТ;

15 часа лекции по Влакнесто и интегрално-оптични сензори на IV курс ТсМ;

21 часа лабораторни упражнения по Влакнесто и интегрално-оптични сензори на IV курс ТсМ.

 1. Проф. д-р. Емилия Миткова Михайлова

45 часа лекции по Основи на биофотониката на IV курс ИФ;

15 часа лабораторни упражнения по Основи на биофотониката на IV курс ИФ;

45 часа лекции по Термовизия на IV курс ИФ;

15 часа лабораторни упражнения по Термовизия на IV курс ИФ;

30 часа лекции по Оптични методи за обработка на информацията на II курс Телематика;

30 часа семинарни упражнения по Оптични методи за обработка на информацията на II курс Телематика;

45 часа лекции по Оптични методи за обработка на информацията на III курс ТсМ, ИФТ;

15 часа лабораторни упражнения по Оптични методи за обработка на информацията на III курс ТсМ;

15 часа лабораторни упражнения по Оптични методи за обработка на информацията на III курс ИФТ.

 1. Доц. д-р Мариян Неделчев Милев

45 часа лекции по Основи на иконофизиката на III курс ТсМ;

15 часа семинарни упражнения по Основи на иконофизиката на III курс ТсМ

8.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува следните преподаватели за втория семестър на учебната 2016/2017 г.:

 1. доц. д-р Христо Христов 45 часа лекции и 15 часа упражнения ИД по „Радиоекология и радиационна защита“ (общо: 105 часа упражнения); 45 часа лекции и 15 часа упражнения по ИД „Метод на белязаните атоми“ (общо: 105 часа упражнения) за четвърти курс, „Медицинска физика“;
 2. доц. д-р Савка Маринова – 20 часа лекции и 10 часа упражнения по „Взаимодействие на лъчението с вещество“ (общо: 50 часа упражнения) за четвърти курс „Инженерна физика“, задочна форма на обучение; 45 часа лекции по „Физика на микромира“ (общо: 90 часа упражнения) за втори курс „Телекомуникации…
 3. Пламена Марчева – 20 часа семинарни упражнения по Математически анализ II, първи курс Инженерна физика, редовна форма на обучение.
 4. Лозанка Тренкова – 135 часа семинарни упражнения по „математика II“ , първи курс „Телекомуникации с мениджмънт“, „Телекомуникации и информационни системи“ и „Телематика“.

9.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши гл. ас. д-р Иван Панайотов Бодуров да води лекционен курс от 30 часа лекции по „Интерактивно програмиране в система математика“, четвърти курс „Телекомуникации с мениджмънт“ и „Информационна физика и телекомуникации“.

10.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ видоизменя решение №13 на ФС протокол №178/16.12.2015 г. и решение №5 на ФС протокол №189/25.01.2017 г., както следва:

Комисията по атестация да бъде в състав:

Председател: доц. д-р Драгомир Колев Господинов

Членове:

 1. проф. Ваню Джанков Чолаков;
 2. доц. д-р Димитър Михайлов Токмаков;
 3. доц. д-р Гинка Калчева Екснер.

Мандат на комисията 2 години (2017/2018 г.).

11.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши студентите да бъдат допускани до изпит само ако същите имат съответните заверки. Изпитите да се провеждат задължително с  протокол от Учебен отдел.

12.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ с реши подготовката на студенти от Физически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“  за Олимпиадата по физика 2017 г. да се заемат доц. д-р Ася Виранева и доц. д-р Мария Марудова.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

Вашият коментар