Протокол №191 от 07.03.2017 г.

1.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие следните документи за професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ и докторска програма „Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)“ от професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“:

 1. Актуализация на учебни планове:
 • „Информационно и компютърно инженерство“, РО, ОКС „Бакалавър“;
 • „Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите“, РО, ОКС „Магистър“;
 • „ Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите“, ЗО, ОКС „Магистър“;
 • „Телекомуникационни и информационни системи“, РО, ОКС „Магистър“ след ОКС „Професионален бакалавър“
 • „Телекомуникационни и информационни системи“, ЗО, ОКС „Магистър“ след ОКС „Професионален бакалавър“;
 • „Компютърни и комуникационни системи“, РО, ОКС „Бакалавър“;
 • ‚Хардуерни и софтуерни системи“, РО, ОКС „Бакалавър“.
 1. Квалификационни характеристики;
 2. Учебни програми.

2.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ актуализира следните регламенти за дейности във Физически факултет:

 1. Регламент осигуряване на достъп до работа с програмни продукти във Физически факултет;
 2. Регламент за реакция нечестни прояви на студенти, преподаватели и служители на Физическия факултет;
 3. Регламент за провеждане на производствени стажове и практики на студентите от инженерните специалности на физическия факултет;
 4. Регламент за въвеждане на тюторна система за студентите от инженерните специалности на Физическия факултет.
 5. Регламент за разглеждане на сигнали за нередности и студентски жалби.

3.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие отчетът за първата година (01.03.2016 –01.03.2017 г.) с оценка отличен (6) на Красимир Пламенов Витларов, докторант в редовна форма на обучение по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма „Методика на обучението по физика“, зачислен със Заповед № Р33-754/15.02.2016 г. Тема на дисертационен труд: „Формиране на научна грамотност при изучаване на физичен модул в „Човекът и природата”.

4.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие отчетът за третата година (01.03.2016 –28.02.2017 г.) с оценка много добър (5) на Валентин Ганчев Кабаджов и го отчислява с право на защита считано от 01.03.2017 г.

 Валентин Ганчев Кабаджов е докторант в редовна форма на обучение зачислен със Заповед № Р33-411 от 03.02.2014 г. по област на висшето образование: 4. Природни науки; професионално направление: 4.1 Физически науки; докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя, към катедра „Експериментална физика“

Тема на дисертационен труд: „Оптични методи за изследване на структурните изменения на белтъци с полидисперсни среди“.

Ръководител: доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова

5.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи следния състав на научно жури по процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на Катерина Живкова Желязкова, зачислена със Заповед № Р33-184 от 21.01.2013 г. по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1 Физически науки; докторска програма: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ към катедра „Експериментална физика“, Физически факултет. С тема на дисертационен труд: „Структури за повърхнинен плазмонен резонанс и приложението им за сензори”:

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д.ф.н. Изак Маир Бивас – ИФТТ- БАН, София; по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя“.
 1. Доц. д-р Димана Илиева Назърова – ИОМТ- БАН, София; по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност „Физика на вълновите процеси“.
 2. Доц. д-р Георги Лалев Дянков – ИОМТ – БАН, София; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на вълновите процеси”.
 3. Доц. д-р Йордан Георгиев Маринов – ИФТТ – БАН, София; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика”.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Доц. д-р Гинка Калчева Екснер – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя“.

Резервни членове:

 1. Доц. дфн Цветан Стаменов Велинов – Софийски Университет; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя ” – външен;
 2. Доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” – вътрешен.

Заседанието на научното жури да се проведе на 16.06.2017 г. в Ректората на Пловдивския университет.

6.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи следния състав на научно жури по процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на Илиян Тодоров Перухов, зачислена със Заповед № Р33-1718 от 12.05.2015 г. по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1 Физически науки; докторска програма: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ към катедра „Експериментална физика“, Физически факултет. С тема на дисертационен труд: „Изследване на физични и биологични структури с цифров линеен холографски микроскоп“:

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д.ф.н Венцеслав Христов Съйнов – Институт по механика, БАН, София; по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1 Физически науки; научна специалност „Физика на вълновите процеси”.
 2. Проф. д-р Емилия Миткова Михайлова – Аграрен университет, Пловдив; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
 3. Доц. д-р Димана Илиева Назърова – Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски БАН“, София; по: област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление  – 4.1. Физически науки, научна специалност специалност „Физика на вълновите процеси.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1 Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
 2. Доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1 Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.

Резервни членове

 1. Проф. д-р Цветанка Крумова Бабева – Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски БАН“; Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление  – 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” – външен;
 1. Доц. д-р Ася Петрова Виранева – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” – вътрешен.

Заседанието на научното жури да се проведе на 28.06.2017 г. в Ректората на Пловдивски университет.

7.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да обяви конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на Техническия колеж – Смолян, по: област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.1 Машинно инженерство (Автомобили, трактори и кари) със срок 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник.

8.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ избра д-р Анелия Минчева Дакова и ас. д-р Иван Кръстев Иванов да заемат академичната длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1 Физически науки ( „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”) към катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“ на Физическия факултет.

9.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува Мими Иванова Василева за учебната 2016/2017 г. по дисциплините:

 1. „Иновации и предприемачество“ за студенти от втори курс „Телекомуникации с мениджмънт“, „Информационна физика и телекомуникации“ и „Телематика“ с хорариум 60 часа упражнения;
 2. „Маркетингови изследвания (количествени методи)“ за студентите от трети курс „Телекомуникации с мениджмънт“ с хорариум 30 часа упражнения;
 3. „Иновационен маркетинг“ за студентите от четвърти курс „Телекомуникации с мениджмънт“ с хорариум 45 часа упражнения.

10.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие промяна в наименованието на специалност „Телематика“ за ОКС „Магистър“ (редовна и задочна форма на обучение) и за ОКС „Магистър“ след ОКС „Професионален бакалавър“ (редовна и задочна форма на обучение  в „Информационно и компютърно инженерство“. ФС приема учебните плановете на специалността.

11.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши оценките за задачи да важат само в рамките на една учебна година (изпит, поправка и ликвидация).

12.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши гл. ас. д-р Анелия Минчева Дакова да бъде включена като член-представител от Физическия факултет в Комисията по етика.

13.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие регламент за приключване на учебната година на студенти, които заминават на бригада в чужбина.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

Вашият коментар