Протокол №192 от 05.04.2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие актуализацията на учебните планове на следните специалности по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…:

 1. Учител по физика (неспециалисти), ОКС „Магистър“, редовно обучение;
 2. Учител по физика (неспециалисти), ОКС „Магистър“, задочно обучение;
 3. Учител по физика (специалисти), ОКС „Магистър“, редовно обучение;
 4. Учител по физика (специалисти), ОКС „Магистър“, задочно обучение;
 5. Учител по инженерни дисциплини, ОКС „Магистър“, редовно обучение.
 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие актуализацията на учебните планове на следните специалности по професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника:

 1. „Телекомуникации и информационни системи“ – ОКС „Магистър“, редовно обучение;
 2. „Телекомуникации и информационни системи“ – ОКС „Магистър“, задочно обучение.
 3. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебната програма на дисциплината „Методология и методи на педагогическите изследвания в обучението по природни науки“ предназначена за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебната програма на квалификационния курс „Електронно портфолио в образованието“ предназначена за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебния план на специалността „Учител по предмета „Човекът и прородата“, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие следните такси за магистърските програми за учебната 2017/2018 г.: (информация в сайта)

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие отчетът за първата година (06.04.2016 –22.03.2017 г.) с оценка отличен (6) на Антонина Димчева Христова и я отчислява с право на защита считано от 05.04.2017 г.

Антонина Димчева Христова е докторант в свободна форма на обучение, зачислена със Заповед № Р33-1508 от 13.04.2016 г. по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; докторска програма „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ към катедра „Експериментална физика“.

Тема на дисертационен труд: „Абсорбция на светлината и фарадеев ефект в MgSO3.6H2O и MgSO3.6H2O:Co”

Научен ръководите: доц. д-р Тодор Николов Димов

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие отчетът за втората година  (01.03.2016 –01.03.2017 г.) с оценка отличен (6) на Мариета Иванова Атанасова.

Мариета Иванова Атанасова е докторант в редовна форма на обучение зачислена със Заповед № Р33-533 от 01.03.2015 г. по: обалст на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма: „Методика на обучението по физика“ към катедра „Методика на обучението по физика“.

Тема на дисертационен труд: „Методика за проектиране и съставяне на тестови единици по Блум (с приложение в е-обучението) “.

Научен ръководител: проф. д.м.н Георги Тотков.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване и поради необходимостта от попълване на личния състав на катедрата, инспирирана от  напускането на преподаватели, както и поради необходимост от хабилитиран преподавател по дисциплините „Електродинамика“ с хорариум 30 часа лекции и ММФ с хорариум 45 часа лекции ФС на ФФ реши да обяви конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) към катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“. Конкурсът ще бъде предложен за обсъждане на Академичен съвет по време на есенната сесия 2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване и поради разкриването на нова специалност по професионално направление 1.3, за която ще са необходими хабилитирани преподаватели, ФС на ФФ реши да обяви конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физика) към катедра „Методика на обучението по физика“. Конкурсът ще бъде предложен за обсъждане на Академичен съвет по време на есенната сесия 2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши вътрешното класирането на конкурсите за заемане на академична длъжност „доцент“  по професионалните направления 4.1 и 1.3. да се извърши чрез тайно гласуване.

 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши следния състав на комисия за провеждане на тайно гласуване на заседанието на ФС за вътрешното класирането на конкурсите за заемане на академична длъжност „доцент“ по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физика) към катедра „Методика на обучението по физика и по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) към катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“

Състав:

Председател: Мирена Паулинова Митова – секретар на Физическия факултет

Членове:

 1. проф. д-р Ваню Джанков Чолаков – ръководител катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“
 2. доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова – ръководител катедра „Методика на обучението по физика“
 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на тайно гласуване със 17 гласа в полза на конкурса от професионално направление 4.1.,  с 1 глас в полза на конкурса в направление 1.3. и с 0 гласа „Въздържал се“ ФС на ФФ направи следното класиране:

1-во място: конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; 4.1. професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) към катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“

2-ро място: конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физика) към катедра „Методика на обучението по физика“.

 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува за втория семестър на учебната 2016/2017 г. Пламена Марчева с хорариум 45 часа семинарни упражнения по математически анализ II за първи курс, Инженерна физика, редовно обучение.

 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи следния състав на Комисията по етика към Физическия факултет:

Председател: гл. ас. д-р Анелия Минчева Дакова

Членове:

 1. гл. ас. д-р Надежда Йорданова Каймаканова;
 2. ас. Валентин Ганчев Кабаджов;
 3. Наталия Николаева Монева – студент.
 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши магистърската програма „Иконофизика“ да не бъде включвана в предлагания списък с магистърски програми през учебната 2017/2018 г.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

Вашият коментар