Посещение на студенти в „Теленор“

На 10.04.2017 и 11.04.2017 студентите от специалности „Информационна физика и телекомуникации” и „Телекомуникации с мениджмънт” от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” посетиха Core Mobile Switching data center на мобилен оператор „Теленор” в гр.Пловдив.

Посещението бе посветено на функционирането на data center infrastructure, radio access, transport and core equipment с цел демонстриране на приложението на теоретичните постановки  по дисциплината „Мобилни информационни устройства” в реална работна среда.

Посещението на студентите започна с кратко представяне на фирмата от инж. Даниел Цавков – Network Operations Center Team Leader и инж. Дончо Георгиев – Telco Implementation – Field Services Expert, като бяха описани основните дейности, които извършва фирмата, както и основните процеси, които изпълняват различните отдели във фирмата. След въвеждащата част, студентите проследиха условията на труда, които са предоставени на служителите на фирмата и начините, чрез които се осъществява функционирането на мобилния оператор. На студентите беше показано техническото оборудване на централата, включващо техника от всички различни области – telco, transport and IT equipment Студентите бяха запознати и с monitoring, operations & maintenance applications.

В края на посещението студентите споделиха кариерните си нагласи, дискутираха стъпките, които трябва да предприемат, за да постигнат целите си. Те бяха запознати и с възможностите, които предоставя фирма „Теленор”, за платен стаж.

Накрая бяха споделени перспективите за продължаване и разширяване на сътрудничеството между мобилния оператор „Теленор” и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Доц. Надежда Кафадарова и студентите изказват своята благодарност на инж. Даниел Цавков, инж. Дончо Георгиев и техните колеги за оказаното внимание, за откровения разговор и за зареждащия предприемачески дух при проведената среща!The students from the specialties “Information Physics and Telecommunications” and “Telecommunications with Management” of Plovdiv University „Paisii Hilendarski“ visited the Core Mobile Switching data center of the Telenor Mobile Operator in Plovdiv on the 10th and 11th of April, 2017.

The visit was dedicated to the operation of the data center infrastructure, radio access, transport and core equipment with an aim to demonstrate the application of the theoretical concepts of the subject “Mobile Information Devices” in a real working environment.

The visit of the students started with a short presentation by the eng. Daniel Tsavkov – Network Operations Center Team Leader and eng. Doncho Georgiev – Telco Implementation – Field Services Expert. The main activities of the company as well as the main processes that are performed by the different departments of the company were described. After the introductory part, the students got acquainted with the working conditions of the company employees and the ways in which Telenor operates. The technical equipment of the company, including equipment from all different fields – telco, transport and IT, was introduced to the students. Students also became familiar with the monitoring, operations & maintenance applications.

At the end of the visit, students shared their career attitudes, discussed the steps they had to take to achieve their goals. They became also familiar with the opportunities for a paid internship offered by Telenor.

At the end of the visit, the perspectives for continuing and expanding the cooperation between Telenor mobile operator and the Plovdiv University „Paisii Hilendarski“ were discussed.

Assoc. Prof. Nadezhda Kafdarova and the students express their gratitude to Eng. Daniel Tsavkov, Eng. Doncho Georgiev and their colleagues for their attention, for the open conversation and for the entrepreneurial spirit of the meeting!

Category: Актуално
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

Вашият коментар