Нова модерна специалност „ЕКОЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ“

Физическият факултет към ПУ „П.Хилендарски“ предлага на кандидат-студентите новата специалност „ЕКОЕНЕРГИЙНИ  ТЕХНОЛОГИИ“.

Тази специалност е бакалавърска и е насочена в модерно направление, в което студентите получават задълбочена базова подготовка и практически умения в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

Успешно завършилите студенти се дипломират с професионална квалификация: Инженер физик по екоенергийни технологии

Срок на обучение: 8 семестъра, редовна форма на обучение

Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници и енергийната ефективност са в основата на Стратегията за устойчиво развитие на България и на Европейския съюз (ЕС). През последните години въпросите за производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници е основна цел на локално, регионално и национално ниво. Като важна задача се очертава и подобряването на енергийната ефективност – област, в която България засега сериозно изостава. Тези цели могат да се постигнат само с подготовка на високо квалифицирани специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Имено подготовката на специалисти в тези области е цел на обучението в настоящата специалност.

Реализацията на завършилите специалността може да бъде в широк кръг от области, като например: работа във фирми от соларните технологии, поддръжка и техническо ръководство във фирми, имащи отношение към ветровата енергия, фирми, занимаващи се с производство и анализ на биомаса; заемане на ръководни позиции в научно-изследователските отдели на големи компании. Инженер-физиците, преминали обучение в специалността „ЕКОЕНЕРГИЙНИ  ТЕХНОЛОГИИ“, могат да работят и към фирми, занимаващи се с енергиен одит, енергийна ефективност на промишлени и битови сгради, енергийна ефективност на транспортни системи и други.

Учебния план на специалността може да намерите в сайта.

Category: Актуално
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.