Протокол №194 от 16.06.2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи състав на научно жури по процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на Даниела Кръстева Илиева – Димова – докторант на самостоятелна подготовка, зачислена със Заповед № Р33-3301 от 15.07.2015 г. по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; докторска програма: „Методика на обучението по физика“., както следва:

Външни членове за Пловдивски университет:

 1. проф. д.п.н. Марин Лазаров  Андреев –  Софийски университет, по: област на висше образование: 1 Педагогически науки;  професионално направление: 1.1. Теория и управление на образованието (Методика и технологии на обучението).
 2. доц. д-р Мария Стоянова Кюлджиева –Шуменски университет, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по физика).
 3. доц. д-р Нели Иванова Димитрова – Софийски университет, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по физика).

Вътрешни членове за Пловдивски университет

 1. доц. д-р Желязка Димитрова Райкова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Физически факултет, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по физика).
 2. проф. д-р Драгия Трифонов Иванов – пенсионер – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по физика)

Резервни членове:

 1. доц. д-р Стефан Антонов Николов – пенсионер, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по физика) – външен.
 2. доц. д-р Йорданка Димитрова Димова – Химически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по химия) – вътрешен.

Заключителното заседание на научното жури за присъждане на образователна и научна стенен „доктор“ да се проведе на 30.10.2017 г. от 14:00 часа в лаб. ТСО в Ректората на Пловдивски университет.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебния план на специализация за придобиване на III професионална-квалификационна степен –Актуални проблеми на обучението по физика („Човекът и природата“ 5-6 клас и „Физика и астрономия“ 7-12 клас)“, предназначен за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ учебна програма на курс за повишаване на квалификацията, свързана с придобиване на IV ПКС по „Методика на обучението по физика“, предназначен за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ учебна програма на курс за повишаване на квалификацията, свързана с придобиване на V ПКС по „Методика на обучението по физика“, предназначен за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.