Протокол №195 от 10.07.2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие следните документи за програмна акредитация:

 1. Доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално направление 5.1. Машинно инженерство.
 2. Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура (по отрасли)“, от професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област на висше образование 5. Технически науки.

 

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебния план на специалността „Компютърни и комуникационни системи“ за ОКС „Бакалавър“ след ОКС „Професионален бакалавър“, редовна форма на обучение, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие следните учебни планове:

 1. Общ учебен план на докторска програма „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура (по отрасли)“ за ОНС „Доктор“, редовна форма на обучение, професионално направление 5.1. Машинно инженерство.
 2. Общ учебен план на докторска програма „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура (по отрасли)“ за ОНС „Доктор“, задочна форма на обучение, професионално направление 5.1. Машинно инженерство.

 

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи състав на комисия за допускане по документи на кандидати до участие в конкурс за „главен асистент“ по: област на висше образование: 5. Технически науки, професионално направление: 5.1. Машинно инженерство (Автомобили, трактори и кари), в катедра „ЕКИТ“ на Физическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, за нуждите на Техническия колеж – Смолян, обявен в ДВ., бр. 45 от 09.06.2017 г., както следва:

 

Председател: доц. д-р Желязка Димитрова Райкова

Членове:       1. доц. д-р Силвия Велкова Стоянова – Петрова

 1. проф. д-р Невена Стоянова Милева

Заседанието на комисията ще се проведе на 04.09.2017 г. от 11:00 часа в 301 каб.

 

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи състав на научно жури по процедура за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.1. Машинно инженерство (Автомобили, трактори и кари), в катедра „ЕКИТ“ на Физическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, за нуждите на Техническия колеж – Смолян, обявен в ДВ., бр. 45 от 09.06.2017 г., както следва:

Външни членове на Пловдивския университет:

 1. проф. д.т.н. инж. Георги Атанасов Мишев – пенсионер, гост-професор в Техническия колеж – Смолян, по: област на висше образование:  5. Технически науки; професионално направление: 5.1. Машинно инженерство; научна специалност: „Металорежещи машини и машиностроене“.
 2. доц. д-р инж. Венцислав Борисов Ненов – Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив, по: област на висше образование:  5. Технически науки; професионално направление: 5.1. Машинно инженерство; научна специалност: „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“.
 3. доц. д-р инж. Георги Георгиев Комитов – Аграрен университет – Пловдив, по: област на висше образование:  5. Технически науки; професионално направление: 5.1. Машинно инженерство; научна специалност: „Автомобили, трактори и кари“.
 4. доц. д-р инж. Огнян Владимиров Сливаров – Технически колеж- Смолян, по: област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.1. Машинно инженерство; научна специалност „Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите (Машиностроене и автомобилна техника).

 

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. доц. д-р инж. Румен Костадинов Попов – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, по: област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; научна специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“.

Резервни членове:

 1. проф. д-р инж. Стефан Василев Стефанов – Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив, по: област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.1. Машинно инженерство; научна специалност: „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“ – външен.
 2. доц. д-р инж. Димитър Михайлов Токмаков – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, по: област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника; научна специалност: „Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука) – вътрешен.

Технически сътрудник по процедура: Йорданка Атанасова Папардова

Конкурсният изпит да се проведе на 19.09.2017 г. от 11:00 часа в 315 каб.

 

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие годишния отчет за втората година  (08.07.2016 г. – 08.07.2017 г.) за работа на Илияна Петрова Чакърова – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Методика на обучението по физика“, зачислена със Заповед на Ректора №33-3301 от 15.07.2015 г., считано от 08.07.2015 г. с оценка Отличен (6).

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие да хонорува следните преподаватели за първи семестър за учебната 2017/2018 г., задочно обучение:

 1. Гл. ас. д-р Цветанка Павлова Михайлова

30 часа лабораторни упражнения по Молекулна физика на II курс ИФ, з.о.

15 часа лабораторни упражнения по Обща физика на I курс Химия, з.о.

 

 1. Проф. д-р Емилия Миткова Михайлова

20 часа лекции (приведени 40 часа упражнения) по Оптични методи за обработка на информацията на IV курс ИФ, з.о.

10 часа лабораторни упражнения по Оптични методи за обработка на информацията на IV курс ИФ, з.о.

 

 1. Проф. д.ф.н. Марин Ненчев Ненчев

14 часа лекции (приведени 28 часа упражнения) по Влакнесто и интегрално оптични сензори на IV курс ИФ, з.о.

6 часа упражнения по Влакнесто и интегрално оптични сензори на IV курс ИФ, з.о.

14 часа лекции (приведени 28 часа упражнения) по Влакнестооптични комуникационни системи на IV курс ИФ, з.о.

6 часа упражнения по Влакнестооптични комуникационни системи на IV курс ИФ, з.о.

 

 1. Доц. д-р. Маргарита Ангелова Денева

6 часа лекции (приведени 12 часа упражнения) по Влакнесто и интегрално оптични сензори на IV курс ИФ, з.о.

4 часа упражнения по Влакнесто и интегрално оптични сензори на IV курс ИФ, з.о.

6 часа лекции (приведени 12 часа упражнения) по Влакнестооптични комуникационни системи на IV курс ИФ, з.о.

 

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие да хонорува преподавател по английски език Диана Димитрова Георгиева за първи семестър за учебната 2017/2018 г., с хорариум 15 часа упражнения.

 

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие да хонорува доц. д-р Антон Петров учебната 2017/2018 г., задочно обучение по дисциплината „Основи на информационните технологии“, първи курс Инженерна физика, задочно обучение с хорариум 15 часа упражнения.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ избра доц. д-р Драгомир Колев Господинов, заместник-декан по учебната дейност, за член на Комисията по учебната дейност към Пловдивския университет.

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.