Протокол №2 от 04.10.2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на проведено явно гласуване ФС утвърди направения избор от катедра „Физика“, длъжността „ръководител на катедра“ да заеме проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на проведено явно гласуване ФС утвърди направения избор от катедра „Електроенергетика и комуникации“, длъжността „ръководител на катедра“ да заеме доц. д-р Слави Ясенов Любомиров.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на проведено явно гласуване ФС утвърди направения избор от катедра „Машиностроене и транспорт“, длъжността „ръководител на катедра“ да заеме доц. д-р Кънета Илиева Паскалева.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на проведено явно гласуване ФС утвърди направения избор от катедра „Образователни технологии“, длъжността „ръководител на катедра“ да заеме доц. д-р Желязка Димитрова Райкова.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на проведено явно гласуване ФС утвърди направения избор от катедра „ЕКИТ“, длъжността „ръководител на катедра“ да заеме доц. д-р Силвия Велкова Стоянова – Петрова.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на проведено явно гласуване ФС определи следния състав на комисията по акредитация:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Елисавена Георгиева Марекова

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Проф. д-р Росица Желязкова Донева
 2. Доц. д-р Желязка Димитрова Райкова
 3. Доц. д-р Мария Георгиева Марудова – Живанович
 4. Доц. д-р Кънета Илиева Паскалева
 5. Гл. ас. д-р Милена Илчева Недева
 6. Ас. Станислав Митков Асенов
 7. Ева-Мария Стоенчева – студент

 

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на проведено явно гласуване ФС прие следните учебни планове и таксите на магистърските програми от професионално направление 1.3 и 4.1:

ОКС „Бакалавър“  учебни планове в професионално направление 4.1 Физически науки:

 1. Инженерна физика“ редовна и задочна форма на обучение.
 2. Екоенергийни технологии“ редовна форма на обучение.

 ОКС „Магистър“ учебни планове и такси в професионално направление 4.1 Физически науки:

 1. „Физика на кондензираната материя“

Такси:

 • специалисти:
 • редовно обучение 2 по 600 лв.;
 • задочно обучение 2 по 450 лв.
 • неспециалисти:
 • редовно обучение 4 по 600 лв.;
 • задочно обучение 4 по 450 лв
 1. „Медицинска радиационна физика и техника“

Такси:

 • специалисти:
 • редовно обучение: 3 по 650 лв.;
 • задочно обучение 3 по 550 лв.
 • неспециалисти:
 • редовно обучение 4 по 650 лв.;
 • задочно обучение 4 по 550 лв
 1. „Хранителна физика“

Такси:

 • специалисти:
 • редовно обучение: 3 по 600 лв.;
 • задочно обучение: 3 по 450 лв.
 • неспециалисти:
 • редовно обучение 4 по 600 лв.
 • задочно обучение 4 по 450 лв.

 

 1. „Нови материали“

Такси:

 • специалисти:
 • редовно обучение 2 по 600 лв.;
 • задочно обучение 2 по 450 лв.
 • неспециалисти:
 • редовно обучение 4 по 600 лв.;
 • задочно обучение 4 по 450 лв.
 1. „Фотоника и модерни оптични технологии“

Такси:

 • специалисти:
 • редовно обучение 3 по 700 лв.
 1. „Възобновяеми енергийни източници“

Такси:

 • специалисти:
 • редовно обучение 3 по 600 лв.;
 • задочно обучение 3 по 450 лв.
 • неспециалисти:
 • редовно обучение 4 по 600 лв.;
 • задочно обучение 4 по 450 лв.
 1. „Физика на земята и геоекология“

Такси:

 • специалисти:
 • редово обучение 3 по 600 лв.;
 • задочно обучение 3 по 450 лв.
 • неспециалисти:
 • редовно обучение 4 по 600 лв.
 • задочно обучение 4 по 450 лв.
 1. „Субатомна физика“

Такси:

 • специалисти:
 • задочно обучение 3 по 400 лв.

ОКС „Магистър“ учебни планове и такси в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по физика:

 1. „Учител по физика“
 • специалисти:
 • редовно обучение 2 по 500 лв;
 • задочно обучение 2 по 400 лв.
 • неспециалисти
 • редовно обучение 4 по 500 лв.;
 • задочно обучение 4 по 400 лв.
 1.  „Педагогика на обучението по физика“
 • специалисти:
 • редовно обучение 2 по 500 лв;
 • задочно обучение 2 по 400 лв.
 1. „Учител по инженерни дисциплини “-
 • редовно обучение 2 по 500 лв.
 • задочно обучение 2 по 400 лв.
 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на проведено явно гласуване ФС прие следните учебни планове на специалности от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ от професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, както и таксите на магистърските програми от съответното направление:

ОКС „Бакалавър“  учебни планове в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника

 1. Телекомуникационни и информационни системи”, редовна форма на обучение.
 2. Информационно и компютърно инженерство”, редовна форма на обучение.
 3. Телекомуникации с мениджмънт”, редовна форма на обучение.
 4. Компютърни и комуникационни системи”, редовна форма на обучение.
 5. Хардуерни и софтуерни  системи”, редовна форма на обучение.

ОКС „Бакалавър“ след ОКС „Професионален бакалавър“ в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника

 1. Компютърни и комуникационни системи, редовна форма на обучение.

ОКС „Магистър“ учебни планове и такси в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника

 1. Телекомуникационни и информационни системи

Такса:

 • специалисти:
 • редовно обучение 2 по 700 лв.;
 • задочно обучение 2 по 600 лв.
 • неспециалисти:
 • редовно обучение 4 по 700 лв.;
 • задочно обучение 4 по 600 лв.
 1. Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите

Такса:

 • редовно обучение 2 по 700 лв.;
 • задочно обучение 2 по 600 лв.
 1. Информационно и компютърно инженерство

Такса:

 • редовно обучение 2 по 700 лв.;
 • задочно обучение 2 по 600 лв.

ОКС „Магистър“ след ОКС „Професионален бакалавър“ учебни планове и такси в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника 

 1. Телекомуникационни и информационни системи
 • редовно обучение 4 по 700 лв.
 • задочно обучение 4 по 600 лв.
 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФТФ реши да включи в списъка с избираемите дисциплини за студенти от ОКС „Бакалавър“, специалност „Инженерна физика“ – редовно и задочно обучение, дисциплината „Приложен функционален анализ“, която да замени досегашната избираема дисциплина „Пространство и оператори във физиката“.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФТФ избра следните хонорувани преподаватели:

 1. доц. д-р Савка Маринова – 20 часа лекции по „Атомна Физика“ (общо 40 часа приравнени към упражнния) за трети курс „Инженерна физика“, задочно обучение.
 2. Пламена Марчева – 25 часа семинарни упражнения по Математически анализ I за първи курс „Инженерна физика“, задочно обучение.
 3. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФТФ избра доц. д-р Антон Петров за хоноруван преподавател за написването на две рецензии – 8 часа упражнения.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФТФ избра проф. д-р Георги Атанасов Мишев за гост-преподавател към Физико-технологичния факултет за учебната 2017/2018 година на 1/3 щат.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФФ на ФТФ реши да продължи срока на договора на Гергана Янчева Христозова като стажант към Физико-технологичния факултет с две години  (ноември 2017 г. –  ноември 2019 г.).

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФТФ утвърди решението на Факултетската комисия за признаване на висше образование придобито в чужбина, назначена към Физико-технологичния факултет със Заповед на Декан № Д-7 от 04.10.2017 г., която признава на Васил Кръстев Кръстев образователно-квалификационна степен „Професионален Бакалавър“, получена в Университета по приложни науки Дармщадт в Германия.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФТФ избра Мирена Паулинова Митова за материално отговорно лице на каб. 214.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФТФ утвърждава състава на комисията по атестация, която ще проведе процедурата по атестация на проф. д-р Росица Желязкова Донева, насрочена за 07.11.2017 г., както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Доц. д-р Драгомир Колев Господинов

ЧЛЕНОВЕ:

 • Проф. д-р Ваню Джанков Чолаков
 • Доц. д-р Димитър Михайлов Токмаков
 • Доц. д-р Гинка Калчева Екснер

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.