Протокол №2 от 04.10.2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на проведено явно гласуване ФС утвърди направения избор от катедра „Физика“, длъжността „ръководител на катедра“ да заеме проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на проведено явно гласуване ФС утвърди направения избор от катедра „Електроенергетика и комуникации“, длъжността „ръководител на катедра“ да заеме доц. д-р Слави Ясенов Любомиров.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на проведено явно гласуване ФС утвърди направения избор от катедра „Машиностроене и транспорт“, длъжността „ръководител на катедра“ да заеме доц. д-р Кънета Илиева Паскалева.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на проведено явно гласуване ФС утвърди направения избор от катедра „Образователни технологии“, длъжността „ръководител на катедра“ да заеме доц. д-р Желязка Димитрова Райкова.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на проведено явно гласуване ФС утвърди направения избор от катедра „ЕКИТ“, длъжността „ръководител на катедра“ да заеме доц. д-р Силвия Велкова Стоянова – Петрова.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на проведено явно гласуване ФС определи следния състав на комисията по акредитация:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Елисавена Георгиева Марекова

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Проф. д-р Росица Желязкова Донева
 2. Доц. д-р Желязка Димитрова Райкова
 3. Доц. д-р Мария Георгиева Марудова – Живанович
 4. Доц. д-р Кънета Илиева Паскалева
 5. Гл. ас. д-р Милена Илчева Недева
 6. Ас. Станислав Митков Асенов
 7. Ева-Мария Стоенчева – студент

 

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на проведено явно гласуване ФС прие следните учебни планове и таксите на магистърските програми от професионално направление 1.3 и 4.1:

ОКС „Бакалавър“  учебни планове в професионално направление 4.1 Физически науки:

 1. Инженерна физика“ редовна и задочна форма на обучение.
 2. Екоенергийни технологии“ редовна форма на обучение.

 ОКС „Магистър“ учебни планове и такси в професионално направление 4.1 Физически науки:

 1. „Физика на кондензираната материя“

Такси:

 • специалисти:
 • редовно обучение 2 по 600 лв.;
 • задочно обучение 2 по 450 лв.
 • неспециалисти:
 • редовно обучение 4 по 600 лв.;
 • задочно обучение 4 по 450 лв
 1. „Медицинска радиационна физика и техника“

Такси:

 • специалисти:
 • редовно обучение: 3 по 650 лв.;
 • задочно обучение 3 по 550 лв.
 • неспециалисти:
 • редовно обучение 4 по 650 лв.;
 • задочно обучение 4 по 550 лв
 1. „Хранителна физика“

Такси:

 • специалисти:
 • редовно обучение: 3 по 600 лв.;
 • задочно обучение: 3 по 450 лв.
 • неспециалисти:
 • редовно обучение 4 по 600 лв.
 • задочно обучение 4 по 450 лв.

 

 1. „Нови материали“

Такси:

 • специалисти:
 • редовно обучение 2 по 600 лв.;
 • задочно обучение 2 по 450 лв.
 • неспециалисти:
 • редовно обучение 4 по 600 лв.;
 • задочно обучение 4 по 450 лв.
 1. „Фотоника и модерни оптични технологии“

Такси:

 • специалисти:
 • редовно обучение 3 по 700 лв.
 1. „Възобновяеми енергийни източници“

Такси:

 • специалисти:
 • редовно обучение 3 по 600 лв.;
 • задочно обучение 3 по 450 лв.
 • неспециалисти:
 • редовно обучение 4 по 600 лв.;
 • задочно обучение 4 по 450 лв.
 1. „Физика на земята и геоекология“

Такси:

 • специалисти:
 • редово обучение 3 по 600 лв.;
 • задочно обучение 3 по 450 лв.
 • неспециалисти:
 • редовно обучение 4 по 600 лв.
 • задочно обучение 4 по 450 лв.
 1. „Субатомна физика“

Такси:

 • специалисти:
 • задочно обучение 3 по 400 лв.

ОКС „Магистър“ учебни планове и такси в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по физика:

 1. „Учител по физика“
 • специалисти:
 • редовно обучение 2 по 500 лв;
 • задочно обучение 2 по 400 лв.
 • неспециалисти
 • редовно обучение 4 по 500 лв.;
 • задочно обучение 4 по 400 лв.
 1.  „Педагогика на обучението по физика“
 • специалисти:
 • редовно обучение 2 по 500 лв;
 • задочно обучение 2 по 400 лв.
 1. „Учител по инженерни дисциплини “-
 • редовно обучение 2 по 500 лв.
 • задочно обучение 2 по 400 лв.
 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на проведено явно гласуване ФС прие следните учебни планове на специалности от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ от професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, както и таксите на магистърските програми от съответното направление:

ОКС „Бакалавър“  учебни планове в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника

 1. Телекомуникационни и информационни системи”, редовна форма на обучение.
 2. Информационно и компютърно инженерство”, редовна форма на обучение.
 3. Телекомуникации с мениджмънт”, редовна форма на обучение.
 4. Компютърни и комуникационни системи”, редовна форма на обучение.
 5. Хардуерни и софтуерни  системи”, редовна форма на обучение.

ОКС „Бакалавър“ след ОКС „Професионален бакалавър“ в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника

 1. Компютърни и комуникационни системи, редовна форма на обучение.

ОКС „Магистър“ учебни планове и такси в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника

 1. Телекомуникационни и информационни системи

Такса:

 • специалисти:
 • редовно обучение 2 по 700 лв.;
 • задочно обучение 2 по 600 лв.
 • неспециалисти:
 • редовно обучение 4 по 700 лв.;
 • задочно обучение 4 по 600 лв.
 1. Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите

Такса:

 • редовно обучение 2 по 700 лв.;
 • задочно обучение 2 по 600 лв.
 1. Информационно и компютърно инженерство

Такса:

 • редовно обучение 2 по 700 лв.;
 • задочно обучение 2 по 600 лв.

ОКС „Магистър“ след ОКС „Професионален бакалавър“ учебни планове и такси в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника 

 1. Телекомуникационни и информационни системи
 • редовно обучение 4 по 700 лв.
 • задочно обучение 4 по 600 лв.
 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФТФ реши да включи в списъка с избираемите дисциплини за студенти от ОКС „Бакалавър“, специалност „Инженерна физика“ – редовно и задочно обучение, дисциплината „Приложен функционален анализ“, която да замени досегашната избираема дисциплина „Пространство и оператори във физиката“.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФТФ избра следните хонорувани преподаватели:

 1. доц. д-р Савка Маринова – 20 часа лекции по „Атомна Физика“ (общо 40 часа приравнени към упражнния) за трети курс „Инженерна физика“, задочно обучение.
 2. Пламена Марчева – 25 часа семинарни упражнения по Математически анализ I за първи курс „Инженерна физика“, задочно обучение.
 3. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФТФ избра доц. д-р Антон Петров за хоноруван преподавател за написването на две рецензии – 8 часа упражнения.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФТФ избра проф. д-р Георги Атанасов Мишев за гост-преподавател към Физико-технологичния факултет за учебната 2017/2018 година на 1/3 щат.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФФ на ФТФ реши да продължи срока на договора на Гергана Янчева Христозова като стажант към Физико-технологичния факултет с две години  (ноември 2017 г. –  ноември 2019 г.).

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФТФ утвърди решението на Факултетската комисия за признаване на висше образование придобито в чужбина, назначена към Физико-технологичния факултет със Заповед на Декан № Д-7 от 04.10.2017 г., която признава на Васил Кръстев Кръстев образователно-квалификационна степен „Професионален Бакалавър“, получена в Университета по приложни науки Дармщадт в Германия.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФТФ избра Мирена Паулинова Митова за материално отговорно лице на каб. 214.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.