„Еразъм +“ – Информационна среща

Научете повече за възможностите, които Ви предоставя програма „Еразъм +“

на информационната среща на Физико-технологичния факултет, която ще се проведе на

13.10. (петък) от 13:00 часа в 3-та физична лаборатория.

За повече информация: доц. д-р Мария Марудова – e-mail: marym_99_1999@yahoo.com , каб. 233.

Информация за брой финансирани мобилности и условия за кандидатстване

Category: Актуално  Comments off

Необходими документи за кандидатстване за магистърски програми

Именник – 1 бр.

Студентска книжка – 1 бр.

Договор за платено обучение – 3 бр.

Снимка 3,5/4,5 – 2 бр.

Диплома за средно образование – оригинал + ксерокопие

Копие от лична карта

Бележка за платена семестриална такса (таксата се заплаща след получаване на факултетен номер)

Важни срокове: до 13.10.2017 г. – плащане на таксите и записване в магистърската програма

Откриване на новата учебна година

Уважаеми студенти,

На 29.09.2017 (петък) от 14:00 часа в 5-та аудитория ще бъдат тържествено раздадени студентските книжки на студентите от първи курс към Физикотехнологичен факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъствието на студентите от първи курс е задължително.

Category: Актуално  Comments off

Националната студентска научна конференция по физика и инженерни технологии – 2017 г.


Уважаеми колеги,
С удоволствие ви уведомяваме, че Физико-технологичен факултет (Физически факултет) и Студентски съвет към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, съвместно с подкрепата на Фондация «Еврика», организират шестата поред Националната студентска научна конференция по физика и инженерни технологии, която ще се проведе в периода 16 – 18 ноември 2017 година в град Пловдив.
В програмата се включва, както устно, така и постерно представяне на доклади, на които поне един от авторите е млад учен, студент или докторант в областта на физиката и инженерни специалности във висшите училища в страната и БАН.
За повече информация: http://nscp.uni-plovdiv.bg/

 

Category: Актуално, Конференции  Comments off

Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD)

Германската служба за академичен обмен (DAAD) е предвидила стипендии за български студенти, докторанти, млади учени и групи студенти за обучение или научен престой във Федералната република Германия за академичната 2018/2019 година. Актуална информация вече е включена в базата данни www.funding-guide.de  , а подробности по самото кандидатстване  на български език, в това число списък със стипендии, условия, срокове и необходими документи могат да бъдат разгледани на страницата на международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ в София: www.cmfnd.org .

Category: Актуално  Comments off

Протокол №195 от 10.07.2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие следните документи за програмна акредитация:

 1. Доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално направление 5.1. Машинно инженерство.
 2. Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура (по отрасли)“, от професионално направление 5.1. Машинно инженерство, област на висше образование 5. Технически науки.

 

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебния план на специалността „Компютърни и комуникационни системи“ за ОКС „Бакалавър“ след ОКС „Професионален бакалавър“, редовна форма на обучение, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие следните учебни планове:

 1. Общ учебен план на докторска програма „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура (по отрасли)“ за ОНС „Доктор“, редовна форма на обучение, професионално направление 5.1. Машинно инженерство.
 2. Общ учебен план на докторска програма „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура (по отрасли)“ за ОНС „Доктор“, задочна форма на обучение, професионално направление 5.1. Машинно инженерство.

 

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи състав на комисия за допускане по документи на кандидати до участие в конкурс за „главен асистент“ по: област на висше образование: 5. Технически науки, професионално направление: 5.1. Машинно инженерство (Автомобили, трактори и кари), в катедра „ЕКИТ“ на Физическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, за нуждите на Техническия колеж – Смолян, обявен в ДВ., бр. 45 от 09.06.2017 г., както следва:

 

Председател: доц. д-р Желязка Димитрова Райкова

Членове:       1. доц. д-р Силвия Велкова Стоянова – Петрова

 1. проф. д-р Невена Стоянова Милева

Заседанието на комисията ще се проведе на 04.09.2017 г. от 11:00 часа в 301 каб.

 

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи състав на научно жури по процедура за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.1. Машинно инженерство (Автомобили, трактори и кари), в катедра „ЕКИТ“ на Физическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, за нуждите на Техническия колеж – Смолян, обявен в ДВ., бр. 45 от 09.06.2017 г., както следва:

Външни членове на Пловдивския университет:

 1. проф. д.т.н. инж. Георги Атанасов Мишев – пенсионер, гост-професор в Техническия колеж – Смолян, по: област на висше образование:  5. Технически науки; професионално направление: 5.1. Машинно инженерство; научна специалност: „Металорежещи машини и машиностроене“.
 2. доц. д-р инж. Венцислав Борисов Ненов – Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив, по: област на висше образование:  5. Технически науки; професионално направление: 5.1. Машинно инженерство; научна специалност: „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“.
 3. доц. д-р инж. Георги Георгиев Комитов – Аграрен университет – Пловдив, по: област на висше образование:  5. Технически науки; професионално направление: 5.1. Машинно инженерство; научна специалност: „Автомобили, трактори и кари“.
 4. доц. д-р инж. Огнян Владимиров Сливаров – Технически колеж- Смолян, по: област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.1. Машинно инженерство; научна специалност „Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите (Машиностроене и автомобилна техника).

 

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. доц. д-р инж. Румен Костадинов Попов – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, по: област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; научна специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“.

Резервни членове:

 1. проф. д-р инж. Стефан Василев Стефанов – Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив, по: област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.1. Машинно инженерство; научна специалност: „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“ – външен.
 2. доц. д-р инж. Димитър Михайлов Токмаков – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, по: област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника; научна специалност: „Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука) – вътрешен.

Технически сътрудник по процедура: Йорданка Атанасова Папардова

Конкурсният изпит да се проведе на 19.09.2017 г. от 11:00 часа в 315 каб.

 

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие годишния отчет за втората година  (08.07.2016 г. – 08.07.2017 г.) за работа на Илияна Петрова Чакърова – докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Методика на обучението по физика“, зачислена със Заповед на Ректора №33-3301 от 15.07.2015 г., считано от 08.07.2015 г. с оценка Отличен (6).

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие да хонорува следните преподаватели за първи семестър за учебната 2017/2018 г., задочно обучение:

 1. Гл. ас. д-р Цветанка Павлова Михайлова

30 часа лабораторни упражнения по Молекулна физика на II курс ИФ, з.о.

15 часа лабораторни упражнения по Обща физика на I курс Химия, з.о.

 

 1. Проф. д-р Емилия Миткова Михайлова

20 часа лекции (приведени 40 часа упражнения) по Оптични методи за обработка на информацията на IV курс ИФ, з.о.

10 часа лабораторни упражнения по Оптични методи за обработка на информацията на IV курс ИФ, з.о.

 

 1. Проф. д.ф.н. Марин Ненчев Ненчев

14 часа лекции (приведени 28 часа упражнения) по Влакнесто и интегрално оптични сензори на IV курс ИФ, з.о.

6 часа упражнения по Влакнесто и интегрално оптични сензори на IV курс ИФ, з.о.

14 часа лекции (приведени 28 часа упражнения) по Влакнестооптични комуникационни системи на IV курс ИФ, з.о.

6 часа упражнения по Влакнестооптични комуникационни системи на IV курс ИФ, з.о.

 

 1. Доц. д-р. Маргарита Ангелова Денева

6 часа лекции (приведени 12 часа упражнения) по Влакнесто и интегрално оптични сензори на IV курс ИФ, з.о.

4 часа упражнения по Влакнесто и интегрално оптични сензори на IV курс ИФ, з.о.

6 часа лекции (приведени 12 часа упражнения) по Влакнестооптични комуникационни системи на IV курс ИФ, з.о.

 

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие да хонорува преподавател по английски език Диана Димитрова Георгиева за първи семестър за учебната 2017/2018 г., с хорариум 15 часа упражнения.

 

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие да хонорува доц. д-р Антон Петров учебната 2017/2018 г., задочно обучение по дисциплината „Основи на информационните технологии“, първи курс Инженерна физика, задочно обучение с хорариум 15 часа упражнения.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ избра доц. д-р Драгомир Колев Господинов, заместник-декан по учебната дейност, за член на Комисията по учебната дейност към Пловдивския университет.

 

 

Category: Решения на ФС  Comments off

ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Съюз на учените в България – Пловдив, секция „Физика“

Народна библиотека „Иван Вазов“, Пловдив

Сдружение „Морал, етика и гражданско образование“ (МЕГО)

Фондация „Миню Балкански”

ОРГАНИЗИРАТ

ВТОРА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В ПРИРОДНИТЕ НАУКИ

30 септември – 1 октомври 2017 г.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Зала „Компас“, ул. „Цар Асен“ № 24, Пловдив

Повече информация може да откриете тук

Category: Актуално, Методика  Comments off

Стипендии на Фондация „Еврика“

Уважаеми студенти,
За петнадесета поредна година стартираха конкурсната кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“. Повече информация и условия за участие в конкурсите за стипендии може да намерите в прикачените файлове.
Category: Актуално  Comments off

Корекция на разписанието за 1-ви семестър на студентите от първи курс Инженерна физка – ЗО

Уважаеми студенти от първи курс Инженерна физика – задочна форма на обучение,

Направена е малка корекция на разписанието на часовете за 1-ви семестър. В приложения файл може да видите актуализираните данни.

Category: Актуално  Comments off

Конкурс за инженери-метереолози във военните формирования от ВВС

Уважаеми колеги,
В деканата на Физическия Факултет е получено съобщение за конкурс за инженери-метереолози във военните формирования от ВВС на Р България за следните места: София, Граф Игнатиева, Безмер и Долна Метрополия. Срокът за подаване на документи е до 15.09.2017 г. За справки: тел: 02 92 (29710 и 28700) и 02 92 (28510 и 28512 – Божурище). Лице за контакт: Красимир Ангелов – 032 905 598, 0898735605.
Category: Актуално  Comments off