Протокол №194 от 16.06.2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи състав на научно жури по процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на Даниела Кръстева Илиева – Димова – докторант на самостоятелна подготовка, зачислена със Заповед № Р33-3301 от 15.07.2015 г. по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; докторска програма: „Методика на обучението по физика“., както следва:

Външни членове за Пловдивски университет:

 1. проф. д.п.н. Марин Лазаров  Андреев –  Софийски университет, по: област на висше образование: 1 Педагогически науки;  професионално направление: 1.1. Теория и управление на образованието (Методика и технологии на обучението).
 2. доц. д-р Мария Стоянова Кюлджиева –Шуменски университет, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по физика).
 3. доц. д-р Нели Иванова Димитрова – Софийски университет, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по физика).

Вътрешни членове за Пловдивски университет

 1. доц. д-р Желязка Димитрова Райкова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Физически факултет, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по физика).
 2. проф. д-р Драгия Трифонов Иванов – пенсионер – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по физика)

Резервни членове:

 1. доц. д-р Стефан Антонов Николов – пенсионер, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по физика) – външен.
 2. доц. д-р Йорданка Димитрова Димова – Химически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по химия) – вътрешен.

Заключителното заседание на научното жури за присъждане на образователна и научна стенен „доктор“ да се проведе на 30.10.2017 г. от 14:00 часа в лаб. ТСО в Ректората на Пловдивски университет.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебния план на специализация за придобиване на III професионална-квалификационна степен –Актуални проблеми на обучението по физика („Човекът и природата“ 5-6 клас и „Физика и астрономия“ 7-12 клас)“, предназначен за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ учебна програма на курс за повишаване на квалификацията, свързана с придобиване на IV ПКС по „Методика на обучението по физика“, предназначен за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ учебна програма на курс за повишаване на квалификацията, свързана с придобиване на V ПКС по „Методика на обучението по физика“, предназначен за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти.

Category: Решения на ФС  Comments off

Протокол №193 от 18.05.2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие годишния отчет за втората година (08.07.2016-08.05.2017 г.) с атестационна оценка „Отличен (6)“ на Даниела Кръстева Илиева-Димова и я отчислява с право на защита, считано от 18.05.2017 г.

Даниела Кръстева Илиева-Димова е докторант на самостоятелна подготовка по: област на висше образование: Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Методика на обучението по физика; докторска програма „Методика на обучението по физика“, зачислена със Заповед № Р33-3302/15.07.2017 г., считано от 08.07.2015 г.

Научен ръководител: доц. д-р Мария Кюлджиева.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи следния състав на Научно жури по процедура за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ на Антонина Димчева Христова, докторант на самостоятелна подготовка, зачислена със Заповед № Р33-1508/13.04.2016 г. по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; докторска програма: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“, както следва:

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Акад. д.ф.н. Александър Георгиев Петров – ИФТТ-БАН, София, по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; научна специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“;
 2. Доц. д-р Димитрина Петрова Керина – Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград, по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; научна специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“;
 3. Доц. д-р Тодор Николов Димов – пенсионер, София, по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; научна специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева – Пловдивски университет, Физически факултет, по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; научна специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“;
 2. Доц. д-р Ася Петрова Виранева – Пловдивски университет, Физически факултет, по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; научна специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“;

Резервни членове:                                                        

 1. Доц. д-р Кръстена Тодорова Николова – Медицински университет „Параскев Стоянов“, Варна, по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; научна специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ – външен;
 2. Доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова – Пловдивски университет, Физически факултет, по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; научна специалност: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ – вътрешен.

Заключителното заседание на научното жури за присъждане на образователна и научна стенен „доктор“ да се проведе на 21.09.2017 г. в Ректората на Пловдивски университет.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие актуализацията на учебните планове на следните специалности в ОКС „Бакалавър“:

 1. Редовно обучение:
 • Инженерна физика;
 • Екоенергийни технологии;
 • Информационно и компютърно инженерство;
 • Телекомуникации и информационни системи;
 • Телекомуникации с мениджмънт;
 • Физика и астрономия;
 • Физика и математика.

Актуализацията се състои в добавяне на дисциплината „Спорт“ в 3-ти и 4-ти семестър и факултативни дисциплини от 6-ти до 8-ми семестър.

 1. Задочно обучение:
 • Инженерна физика.

Въвеждане на английски език от 1-ви до 4-ти семестър и факултативни дисциплини от 1-ви до 8-ми семестър.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие актуализацията на учебния план на специалност „Фотоника и модерни оптични технологии“ в ОКС „Магистър“.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебната програма на курс за СДК „Основи на квантовата теория на информацията“ с хорариум 20 часа. Лектор – доц.д-р Екатерина Писанова. Цена на курса: 100 лв. на човек.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебната програма на курс за СДКAutoCAD – курс за начинаещи“

Хорариум: 30 часа

Лектор: гл. ас. д-р Иван Бодуров

Цена на курса: 150 лв. на човек

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебната програма за квалификационен курс „Използване на дигитални ресурси с мобилни устройства в обучението по природни науки“ за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебната програма за квалификационен курс „Презентационни и комуникационни умения за учители“ за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие изпитен конспект за придобиване на 5-та квалификационна степен към Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да не прекратява трудовият договор за срок от една година на доц. д-р Даринка Минчева Манова, считано от 20.07.2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши катедра „Компютърна информатика“ към ФМИ да осигури методическо ръководство  (одобряване на дипломни теми, провеждане на предзащита и др.) за специалност „Електронно обучение“, ДО, ОКС „Магистър“.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи следния състав на комисия за провеждане на държавен изпит (дипломни защити) на студентите от специалност „Електронно обучение“, ДО, ОКС „Магистър“:

Председател:

Проф. д-р Росица Желязкова Донева

Членове:

 1. Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков;
 2. Доц. д-р Елена Петрова Сомова;
 3. Доц. д-р Николай Маринов Касъклиев;
 4. Гл. ас. д-р Ваня Ангелова Сивакова.

Дати за провеждане на държавен изпит:

15.07.2017 г. и 07.10.2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие:

 1. Доклад за изпълнение на препоръките от мерки за действие след решение на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика при програмна акредитация на професионално направление 4.1. Физически науки.
 2. Доклад по приемане на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и академичния състав във факултета.

 

Category: Решения на ФС  Comments off

Нова модерна специалност „ЕКОЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ“

Физическият факултет към ПУ „П.Хилендарски“ предлага на кандидат-студентите новата специалност „ЕКОЕНЕРГИЙНИ  ТЕХНОЛОГИИ“.

Тази специалност е бакалавърска и е насочена в модерно направление, в което студентите получават задълбочена базова подготовка и практически умения в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

Успешно завършилите студенти се дипломират с професионална квалификация: Инженер физик по екоенергийни технологии

Срок на обучение: 8 семестъра, редовна форма на обучение

Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници и енергийната ефективност са в основата на Стратегията за устойчиво развитие на България и на Европейския съюз (ЕС). През последните години въпросите за производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници е основна цел на локално, регионално и национално ниво. Като важна задача се очертава и подобряването на енергийната ефективност – област, в която България засега сериозно изостава. Тези цели могат да се постигнат само с подготовка на високо квалифицирани специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Имено подготовката на специалисти в тези области е цел на обучението в настоящата специалност.

Реализацията на завършилите специалността може да бъде в широк кръг от области, като например: работа във фирми от соларните технологии, поддръжка и техническо ръководство във фирми, имащи отношение към ветровата енергия, фирми, занимаващи се с производство и анализ на биомаса; заемане на ръководни позиции в научно-изследователските отдели на големи компании. Инженер-физиците, преминали обучение в специалността „ЕКОЕНЕРГИЙНИ  ТЕХНОЛОГИИ“, могат да работят и към фирми, занимаващи се с енергиен одит, енергийна ефективност на промишлени и битови сгради, енергийна ефективност на транспортни системи и други.

Учебния план на специалността може да намерите в сайта.

Category: Актуално  Comments off

Високотехнологичен 3D принтер във Физическия факултет!

Преди броени дни Физически факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ спечели международен конкурс и се сдоби с високотехнологичен 3D принтер модел Ултимейкър 3. Уредът е холандско производство и е един от най-добрите десктоп 3D принтери в света. Използва FDM технологията, тоест топене и екструдиране на полимери.

Какво представлява 3D принтирането?

По своята същност 3D принтирането е процес, при който се отпечатват реални триизмерни обект във всякакви форми. Изработените предмети могат да бъдат от различни материали и в разнообразни цветове. Предметът се изчертава в цифров вид, след което се подава към 3D принтера, който извършва изработката му. 3D принтирането се постига чрез наслагване на фини слоеве материал един върху друг.

Къде намира приложение?

Технологията притежава огромно приложение в различни сектори на индустрията и производствени отрасли като  автомобилостроене, авиокосмическата промишленост, военната промишленост, машиностроенето, стоматология и медицина, биотехнологии, хранителна промишленост, дори архитектура, строителство и индустриален дизайн. Гиганти като Apple продават Ултимейкър в Apple Stores по целия свят. Освен това фирмата-производител на 3D принтера Ultimaker има сключен договор и с Microsoft като в новата версия на Windows ще има инсталиран софтуерът Cura за Ултимейкър.

За какво ще се използва уредът?

Предвижда се Физически факултет да използва уреда, както за научни разработки, така и в процеса на обучение на студентите като се разработват нови курсове и лабораторни упражнения на базата на 3D технологиите. Така обучаващите се ще могат лесно да визуализират и създадат реалистични копия на обекти от механиката, атомната физика, астрономия, нанотехнологиите и т.н. Освен това те ще имат възможност да усвоят нови техники на проектиране и изграждане на триизмерни обекти и ще се научат да използват такива в решаването на различни пространствени задачи. Това по безспорен начин насърчава логическиото и творческо мислене на студентите и формира у тях важни знания и умения, нужни за бъдещото им професионалното развитие и реализация.

Как спечелихме 3D принтера?

Новата придобивка на Физически факултет бе спечелена след участие в международен конкурс, организиран от фирмата-производител Ultimaker. Дистрибутор за България и посредник при кандидатстването на Физически факултет в конкурса е фирма B2N, чиято основна дейност е внос, разпространение и дистрибуция на 3D технологиите у нас. Би Ту Ен ЕООД е водеща компания във внедряването и обучението за работа с все по-приложимите продукти от 3D индустрията. Фирмата предлага пълна гама от висококачествени 3D принтери, 3D скенери, софтуер и обучение с тях, извършвайки консултации, които водят до реални резултати в ускоряването на процеса на производство. Партньорството между Физически факултет и фирма B2N се зароди още през изминалата година, когато фирмата бе гост на откриването на V Национална студентска научна сесия по физика и инженерни технологии. Фирмата се включи в програмата на научната сесия чрез презентация и изложение на свои продукти и рекламни материали, разкривайки пред младите бъдещи инженери и физици възможностите за професионална реализация в тази сфера на дейност.

Category: Актуално  Comments off

Среща със студентите от факултета

Уважаеми студенти,

Деканското ръководство организира среща със студентите, на която Вие може да поставите въпроси свързани с Вашето обучение и дейностите във факултета.  Срещата ще се състои 16.05 (вторник) от 13:30 часа в лаборатория ТСО. З А П О В Я Д А Й Т Е!

Юбилейната среща на проф. Никола Балабанов

 

Уважаеми колеги,
Заповядайте на юбилейната среща на проф. Никола Балабанов на 15.05.2015 от 16ч в зала Компас на Пловдивски университет.
Физически факултет на Пловдивски университет
Съюз на физиците в България – клон Пловдив

Покана за Деня на Кариерата

       

Уважаеми студенти, 

С удоволствие Ви каним на

Деня на Кариерата на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, който организираме в Нова сграда на

ПУ „Паисий Хилендарски“ на 10.05.2017 год. от 10.30 часа.

З А П О В Я Д А Й Т Е !!!

Нова специалност – Учител по предмета „Човекът и природата“

Физическият факултет на Пловдивския университет откри нова специалност –

Учител по предмета „Човекът и природата“

Обучението в ОКС „Бакалавър“ по специалността „Учител по предмета „Човекът и природата““ има за цел да подготви учители по интегрирания учебен предмет „Човекът и природата“ (5-6 клас), както и по природните науки – биология, химия и физика за основното училище (7-ми клас). Студентите получават базисни познания в областта на физиката, астрономията, биологията, химията и педагогическите науки. Предлага се също и приложна педагогическа подготовка, както и психологически познания, което позволява завършилите да провеждат преподавателска дейност в прогимназиалния етап на българското училище.

Учебният план, по който ще се обучават тези специалисти е внимателно балансиран по отношение на научни и на педагогически учебните дисциплини. Обучението се фокусира само върху основните знания по природните науки, необходими на бъдещите учители в прогимназиалната образователна степен, за да се избегне трудността, с която обикновено се свързва изучаването на природните науки. Разнообразието от учебни дисциплини прави обучението по тази специалност интересно и съвременно.

Дипломираните по тази специалност имат много добри възможноси да започнат работа като учители по четири учебни предмета в прогимназиален етап – Човекът и природата (5. и 6. клас), биология, химия и физика в 7-ми клас. След едногодишно обучение по магистърска програма по някои от природните науки, тези учители биха могли да преподават и в гимназиалния етап на българското училище.

Учебен план на специалността може да намерите в сайта.

 

Съобщение – Учебен отдел

Уважаеми студенти,

Информираме Ви, че Учебен отдел няма да работи на 4-5 май.

VII-мата МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ – Пловдив 2017

VII-мата МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ – Пловдив 2017,
ще се проведе на 15 – 16 юни 2017 г. в Дома на учените гр. Пловдив.

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 • Природни и технически науки: математика и информатика; физика, екология, химия, биология, техника, технологии, аграрни науки.
 • Медицина: Клинична и предклинична медицина, дентална медицина, фармация, биофизика и биохимия, медицинска физика.
 • Хуманитарни и обществени науки: филология, педагогика, психология, социология, обществени науки, история, право, икономика, мениджмънт, глобализация и туризъм, музика.

Покана

Заявка за участие

Изисквания

сайт: http://www.subplovdiv.com/