Национален форум по физика „ФИЗИКАТА ВЕЧНО МЛАДА НАУКА ”

СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЩИНА ВАРНА

ТО на НТС – ВАРНА

Организират

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ФИЗИКА

на тема:

„ФИЗИКАТА ВЕЧНО МЛАДА НАУКА ”

27 – 29 октомври 2017 г., Варна

Под патронажа на Министъра на образованието и науката

Медиен партньор – Национално издателство за образование и наука

„АЗ-БУКИ”

Подробна информация за събитието може да видите тук

Протокол №192 от 05.04.2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие актуализацията на учебните планове на следните специалности по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…:

 1. Учител по физика (неспециалисти), ОКС „Магистър“, редовно обучение;
 2. Учител по физика (неспециалисти), ОКС „Магистър“, задочно обучение;
 3. Учител по физика (специалисти), ОКС „Магистър“, редовно обучение;
 4. Учител по физика (специалисти), ОКС „Магистър“, задочно обучение;
 5. Учител по инженерни дисциплини, ОКС „Магистър“, редовно обучение.
 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие актуализацията на учебните планове на следните специалности по професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника:

 1. „Телекомуникации и информационни системи“ – ОКС „Магистър“, редовно обучение;
 2. „Телекомуникации и информационни системи“ – ОКС „Магистър“, задочно обучение.
 3. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебната програма на дисциплината „Методология и методи на педагогическите изследвания в обучението по природни науки“ предназначена за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебната програма на квалификационния курс „Електронно портфолио в образованието“ предназначена за Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие учебния план на специалността „Учител по предмета „Човекът и прородата“, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие следните такси за магистърските програми за учебната 2017/2018 г.: (информация в сайта)

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие отчетът за първата година (06.04.2016 –22.03.2017 г.) с оценка отличен (6) на Антонина Димчева Христова и я отчислява с право на защита считано от 05.04.2017 г.

Антонина Димчева Христова е докторант в свободна форма на обучение, зачислена със Заповед № Р33-1508 от 13.04.2016 г. по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки; докторска програма „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ към катедра „Експериментална физика“.

Тема на дисертационен труд: „Абсорбция на светлината и фарадеев ефект в MgSO3.6H2O и MgSO3.6H2O:Co”

Научен ръководите: доц. д-р Тодор Николов Димов

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие отчетът за втората година  (01.03.2016 –01.03.2017 г.) с оценка отличен (6) на Мариета Иванова Атанасова.

Мариета Иванова Атанасова е докторант в редовна форма на обучение зачислена със Заповед № Р33-533 от 01.03.2015 г. по: обалст на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма: „Методика на обучението по физика“ към катедра „Методика на обучението по физика“.

Тема на дисертационен труд: „Методика за проектиране и съставяне на тестови единици по Блум (с приложение в е-обучението) “.

Научен ръководител: проф. д.м.н Георги Тотков.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване и поради необходимостта от попълване на личния състав на катедрата, инспирирана от  напускането на преподаватели, както и поради необходимост от хабилитиран преподавател по дисциплините „Електродинамика“ с хорариум 30 часа лекции и ММФ с хорариум 45 часа лекции ФС на ФФ реши да обяви конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) към катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“. Конкурсът ще бъде предложен за обсъждане на Академичен съвет по време на есенната сесия 2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване и поради разкриването на нова специалност по професионално направление 1.3, за която ще са необходими хабилитирани преподаватели, ФС на ФФ реши да обяви конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физика) към катедра „Методика на обучението по физика“. Конкурсът ще бъде предложен за обсъждане на Академичен съвет по време на есенната сесия 2017 г.

 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши вътрешното класирането на конкурсите за заемане на академична длъжност „доцент“  по професионалните направления 4.1 и 1.3. да се извърши чрез тайно гласуване.

 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши следния състав на комисия за провеждане на тайно гласуване на заседанието на ФС за вътрешното класирането на конкурсите за заемане на академична длъжност „доцент“ по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по физика) към катедра „Методика на обучението по физика и по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) към катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“

Състав:

Председател: Мирена Паулинова Митова – секретар на Физическия факултет

Членове:

 1. проф. д-р Ваню Джанков Чолаков – ръководител катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“
 2. доц. д-р Екатерина Симеонова Писанова – ръководител катедра „Методика на обучението по физика“
 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на тайно гласуване със 17 гласа в полза на конкурса от професионално направление 4.1.,  с 1 глас в полза на конкурса в направление 1.3. и с 0 гласа „Въздържал се“ ФС на ФФ направи следното класиране:

1-во място: конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; 4.1. професионално направление: 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) към катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“

2-ро място: конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физика) към катедра „Методика на обучението по физика“.

 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува за втория семестър на учебната 2016/2017 г. Пламена Марчева с хорариум 45 часа семинарни упражнения по математически анализ II за първи курс, Инженерна физика, редовно обучение.

 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи следния състав на Комисията по етика към Физическия факултет:

Председател: гл. ас. д-р Анелия Минчева Дакова

Членове:

 1. гл. ас. д-р Надежда Йорданова Каймаканова;
 2. ас. Валентин Ганчев Кабаджов;
 3. Наталия Николаева Монева – студент.
 1. РЕШЕНИЕ

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши магистърската програма „Иконофизика“ да не бъде включвана в предлагания списък с магистърски програми през учебната 2017/2018 г.

 

Протокол №191 от 07.03.2017 г.

1.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие следните документи за професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ и докторска програма „Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)“ от професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“:

 1. Актуализация на учебни планове:
 • „Информационно и компютърно инженерство“, РО, ОКС „Бакалавър“;
 • „Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите“, РО, ОКС „Магистър“;
 • „ Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите“, ЗО, ОКС „Магистър“;
 • „Телекомуникационни и информационни системи“, РО, ОКС „Магистър“ след ОКС „Професионален бакалавър“
 • „Телекомуникационни и информационни системи“, ЗО, ОКС „Магистър“ след ОКС „Професионален бакалавър“;
 • „Компютърни и комуникационни системи“, РО, ОКС „Бакалавър“;
 • ‚Хардуерни и софтуерни системи“, РО, ОКС „Бакалавър“.
 1. Квалификационни характеристики;
 2. Учебни програми.

2.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ актуализира следните регламенти за дейности във Физически факултет:

 1. Регламент осигуряване на достъп до работа с програмни продукти във Физически факултет;
 2. Регламент за реакция нечестни прояви на студенти, преподаватели и служители на Физическия факултет;
 3. Регламент за провеждане на производствени стажове и практики на студентите от инженерните специалности на физическия факултет;
 4. Регламент за въвеждане на тюторна система за студентите от инженерните специалности на Физическия факултет.
 5. Регламент за разглеждане на сигнали за нередности и студентски жалби.

3.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие отчетът за първата година (01.03.2016 –01.03.2017 г.) с оценка отличен (6) на Красимир Пламенов Витларов, докторант в редовна форма на обучение по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма „Методика на обучението по физика“, зачислен със Заповед № Р33-754/15.02.2016 г. Тема на дисертационен труд: „Формиране на научна грамотност при изучаване на физичен модул в „Човекът и природата”.

4.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие отчетът за третата година (01.03.2016 –28.02.2017 г.) с оценка много добър (5) на Валентин Ганчев Кабаджов и го отчислява с право на защита считано от 01.03.2017 г.

 Валентин Ганчев Кабаджов е докторант в редовна форма на обучение зачислен със Заповед № Р33-411 от 03.02.2014 г. по област на висшето образование: 4. Природни науки; професионално направление: 4.1 Физически науки; докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя, към катедра „Експериментална физика“

Тема на дисертационен труд: „Оптични методи за изследване на структурните изменения на белтъци с полидисперсни среди“.

Ръководител: доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова

5.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи следния състав на научно жури по процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на Катерина Живкова Желязкова, зачислена със Заповед № Р33-184 от 21.01.2013 г. по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1 Физически науки; докторска програма: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ към катедра „Експериментална физика“, Физически факултет. С тема на дисертационен труд: „Структури за повърхнинен плазмонен резонанс и приложението им за сензори”:

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д.ф.н. Изак Маир Бивас – ИФТТ- БАН, София; по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя“.
 1. Доц. д-р Димана Илиева Назърова – ИОМТ- БАН, София; по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки; научна специалност „Физика на вълновите процеси“.
 2. Доц. д-р Георги Лалев Дянков – ИОМТ – БАН, София; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на вълновите процеси”.
 3. Доц. д-р Йордан Георгиев Маринов – ИФТТ – БАН, София; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика”.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Доц. д-р Гинка Калчева Екснер – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя“.

Резервни членове:

 1. Доц. дфн Цветан Стаменов Велинов – Софийски Университет; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя ” – външен;
 2. Доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” – вътрешен.

Заседанието на научното жури да се проведе на 16.06.2017 г. в Ректората на Пловдивския университет.

6.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ определи следния състав на научно жури по процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ на Илиян Тодоров Перухов, зачислена със Заповед № Р33-1718 от 12.05.2015 г. по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1 Физически науки; докторска програма: „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“ към катедра „Експериментална физика“, Физически факултет. С тема на дисертационен труд: „Изследване на физични и биологични структури с цифров линеен холографски микроскоп“:

Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д.ф.н Венцеслав Христов Съйнов – Институт по механика, БАН, София; по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1 Физически науки; научна специалност „Физика на вълновите процеси”.
 2. Проф. д-р Емилия Миткова Михайлова – Аграрен университет, Пловдив; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
 3. Доц. д-р Димана Илиева Назърова – Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски БАН“, София; по: област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление  – 4.1. Физически науки, научна специалност специалност „Физика на вълновите процеси.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Теменужка Атанасова Йовчева – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1 Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.
 2. Доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1 Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.

Резервни членове

 1. Проф. д-р Цветанка Крумова Бабева – Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски БАН“; Област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; Професионално направление  – 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” – външен;
 1. Доц. д-р Ася Петрова Виранева – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя” – вътрешен.

Заседанието на научното жури да се проведе на 28.06.2017 г. в Ректората на Пловдивски университет.

7.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да обяви конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на Техническия колеж – Смолян, по: област на висше образование: 5. Технически науки; професионално направление: 5.1 Машинно инженерство (Автомобили, трактори и кари) със срок 2 (два) месеца от публикуването в Държавен вестник.

8.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ избра д-р Анелия Минчева Дакова и ас. д-р Иван Кръстев Иванов да заемат академичната длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.1 Физически науки ( „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”) към катедра „Оптика, атомна и теоретична физика“ на Физическия факултет.

9.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши да хонорува Мими Иванова Василева за учебната 2016/2017 г. по дисциплините:

 1. „Иновации и предприемачество“ за студенти от втори курс „Телекомуникации с мениджмънт“, „Информационна физика и телекомуникации“ и „Телематика“ с хорариум 60 часа упражнения;
 2. „Маркетингови изследвания (количествени методи)“ за студентите от трети курс „Телекомуникации с мениджмънт“ с хорариум 30 часа упражнения;
 3. „Иновационен маркетинг“ за студентите от четвърти курс „Телекомуникации с мениджмънт“ с хорариум 45 часа упражнения.

10.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие промяна в наименованието на специалност „Телематика“ за ОКС „Магистър“ (редовна и задочна форма на обучение) и за ОКС „Магистър“ след ОКС „Професионален бакалавър“ (редовна и задочна форма на обучение  в „Информационно и компютърно инженерство“. ФС приема учебните плановете на специалността.

11.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши оценките за задачи да важат само в рамките на една учебна година (изпит, поправка и ликвидация).

12.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ реши гл. ас. д-р Анелия Минчева Дакова да бъде включена като член-представител от Физическия факултет в Комисията по етика.

13.РЕШЕНИЕ:

Въз основа на явно гласуване ФС на ФФ прие регламент за приключване на учебната година на студенти, които заминават на бригада в чужбина.

Лятна школа по физика в Португалия

Уважаеми студенти,

ЦЕРН и ОИЯИ (Дубна, Русия) организират лятна школа по физика на високите енергии за студенти в гр. Евора, Португалия от 6-9 септември 2017 г.

Желаещите да участват трябва да изпратят заявка за участие като слушатели и да попълнят анкета. Необходима е и препоръка от преподавател (до 100 думи).

Документите да се изпратят на следните адреси: Physics.School@cern.ch ; phs@jinr.ru

Повече информация тук: http://physicschool.web.cern.ch/physicschool/ESHEP/ESHEP2017/default.html

Семинар „Физика и информация“

На 30 март 2017 г., четвъртък, в 15.30 ч. в зала Компас

ще се състои семинар на Физическия факултет на Пловдивски университет

на тема „Физика и информация“

Лектор доц. д-р Александър Маринов

Анотация

Ще бъдат представени основните връзки между информация и физика, как физиката решава конкретни важни задачи на теорията на информацията. В края ще бъдат приведени експериментални доказателства за правилността на един от най-важните принципи на теорията на информацията – принципът на Ландауер.

Тържествена Промоция

Уважаеми абсолвенти,

Деканското ръководство на Физическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Ви кани най-учтиво да вземете участие в официалната Тържествена Промоция за връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2016 г., която ще се проведе на 18 март (събота) 2017 г. в 6 ауд. от 11:00 часа.

Във връзка с това Ви молим да се явите в 09:30 часа на същата дата в 131 каб. (Учебен отдел), за да положите подпис върху дипломата и да попълните анкета. Необходимо е да носите лична карта и бележка от библиотеката, че не дължите книги.

Тогите ще бъдат давани срещу лична карта в 214 каб.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ФИЗИКА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ФИЗИКА 

на тема:

 

ФИЗИКАТА ВЕЧНО МЛАДА НАУКА

Под патронажа на Министъра на образованието и науката

27 – 29 октомври 2017 г., Варна

Първо съобщение може да видите тук.